hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

GASTRONOMIA

Batalia wokół HACCP trwa nadal.

Senat zaproponował wejście  w życie zasad systemu HACCP z dniem 01.01.2004 r.

Z ostatniej chwili

Ustawa została uchwalona na posiedzeniu Sejmu w dniu 30.10.2003 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu - art. 10 ust. 3, art. 28 ust. 2-4, art. 30 oraz art. 48 ust. 1 w zakresie wprowadzania zasad systemu HACCP obowiązują od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu w dniu 31.10.2003 r.

W poprawce z dnia 23.10.2003 r. do ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia  oraz niektórych innych ustaw Senat zaproponował m.in. zmianę terminu rozpoczęcia wdrażania zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HAACP), z dnia akcesji na dzień 1 stycznia 2004 r.
Przyjmując poprawkę Senat miał na względzie postanowienia Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, zobowiązującego nowe państwa członkowskie do wprowadzenia środków niezbędnych do przestrzegania przepisów dyrektyw i decyzji wspólnotowych od dnia akcesji. Rozpoczęcie wdrażania zasad systemu HAACP dopiero od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej mogłoby, zdaniem Izby, okazać się terminem zbyt późnym.

Co już wiemy nt. systemu HACCP z projektu ustawy:

Jeszcze obowiązujący przepis : "Art. 30. 1. Kontrolę wewnętrzną w zakładzie organizuje, prowadzi i koordynuje kierujący zakładem.
2. Kierujący zakładem jest obowiązany wdrożyć system HACCP uwzględniający specyfikę zakładu. Obowiązek wdrożenia systemu HACCP nie dotyczy małych przedsiębiorców określonych w przepisach ustawy - Prawo działalności gospodarczej, którzy obowiązani są wdrożyć i stosować zasady dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej.
- zgodnie z nowelizacją z 24.07.2002 r. art. 30 ust. 2  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

A co przewiduje projekt nowelizacji: "Art. 30. 1. Kierujący zakładem lub osoba przez niego upoważniona jest obowiązany wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Obowiązek  wdrożenia i stosowania zasad systemu HACCP nie dotyczy producentów   na etapie produkcji pierwotnej, którzy, w celu zapewnienia  właściwej jakości zdrowotnej oraz zasad higieny, są obowiązani wdrożyć i stosować zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP).
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, wdrażając zasady systemu HACCP w  zakładzie, mogą zastosować opracowania zawarte w poradnikach dobrej  praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz wdrażania i stosowania zasad systemu HACCP lub korzystać ze  wskazówek zawartych w poradnikach przy opracowywaniu we własnym  zakresie dokumentacji dotyczącej zasad systemu HACCP obowiązującej w  zakładzie.";

"Art. 30a. 1. Poradniki, o których mowa w art. 30 ust. 2, dla poszczególnych branż przemysłu lub handlu środkami spożywczymi, opracowują przedsiębiorcy produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu lub związki zrzeszające tych przedsiębiorców przy udziale   organizacji konsumenckich oraz w konsultacji z zainteresowanymi  stronami działającymi w zakresie bezpieczeństwa żywności.
Poradniki podlegają ocenie pod względem zgodności z wymaganiami higieny przez organy urzędowej kontroli żywności zgodnie z zakresem nadzoru, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2, z
uwzględnieniem zasad stosowanych w tym zakresie w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. Poradniki, o których mowa w art. 30 ust. 2, uwzględniają potrzeby i możliwości w szczególności tych przedsiębiorców, którzy ze względu na wielkość zakładu oraz rodzaj produkowanej lub wprowadzanej do obrotu żywności:
1) prowadzą działalność na potrzeby rynków lokalnych (w gminie, na terenie której znajduje się zakład, lub gmin sąsiadujących),
2) produkują żywność lub stosują surowce do produkcji żywności zgodnie z tradycyjnymi metodami, ustalonymi wieloletnią praktyką lub tradycją charakterystyczną dla danej żywności,
3) prowadzą działalność w regionach szczególnych ze względu na położenie geograficzne lub dostępność do zaopatrzenia.";

System HACCP w projekcie

"Art. 29. 1. System HACCP obejmuje następujące zasady i tryb postępowania:
1) zidentyfikowanie i ocenę zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom,
2) określenie krytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub ograniczania zagrożeń,
3) ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli limitów rozgraniczających stany akceptowalne od nieakceptowalnych w celu zapobiegania, eliminowania lub ograniczania zidentyfikowanych zagrożeń,
4) ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli,
5) ustalenie działań naprawczych (korygujących), jeżeli monitorowanie wykazuje, że krytyczny punkt kontroli nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 3.
2. Sposób weryfikacji zasad systemu HACCP w zakładzie, w celu potwierdzenia, że postępowanie, o którym mowa w ust. 1, jest skuteczne, określa kierujący zakładem. Weryfikowanie zasad systemu HACCP obejmuje dane potwierdzające bezpieczeństwo żywności odpowiednio do wielkości zakładu i rodzaju prowadzonej działalności.";

Kontrola wewnętrzna dotychczas

Art. 28. 1. Przestrzeganie właściwej jakości zdrowotnej żywności oraz zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością w zakładach produkujących żywność lub wprowadzających ją do obrotu jest zapewnione przez kontrolę wewnętrzną.
2. Kontrola wewnętrzna w zakładzie obejmuje czynności niezbędne dla sprawdzenia:
1) prawidłowości przestrzegania warunków i zasad higieny w celu zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z tymi artykułami w toku produkcji, przechowywania i wprowadzania do obrotu,
2) oceny skuteczności systemu HACCP.

Co przewiduje projekt

w art. 28:
- ust. 2 otrzymuje brzmienie:" Kontrola wewnętrzna w zakładzie obejmuje czynności niezbędne do sprawdzenia:
1) przestrzegania warunków i zasad higieny w celu zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
2) stosowania zasad systemu HACCP.",
- dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
"3. Kontrolę wewnętrzną w zakładzie organizuje, prowadzi i koordynuje kierujący zakładem.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, metody i sposób prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji, z
uwzględnieniem zasad systemu HACCP, w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz jednolite wymagania w tym zakresie stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej.";

Dalsze zmiany

Art. 33 otrzymuje brzmienie:
"1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące zakładów i ich wyposażenia,
2) warunki sanitarne oraz wymagania w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie środkami spożywczymi, dozwolonymi substancjami dodatkowymi lub innymi składnikami żywności, w tym szczególnie wymagania dotyczące środków spożywczych sprzedawanych luzem, łatwo psujących się, sypkich oraz nieopakowanych, z wyłączeniem pozyskiwania produktów pierwotnych i produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktów z żywnością
- mając na względzie obowiązujące w Unii Europejskiej wymagania zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa sprzedaży artykułów niebędących środkami spożywczymi w zakładach sprzedających żywność.
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności:
1) stanu technicznego budynków, pomieszczeń i instalacji,
2) jakości wody, pary wodnej, lodu i powietrza,
3) gromadzenia i przechowywania odpadów z żywności,
4) narzędzi, urządzeń i wyposażenia zakładu,
5) osób wykonujących prace przy produkcji i w obrocie żywnością.";
 

Od dnia 1 stycznia 2005 r. stosuje się przepisy art. 5 ust. 3 ustawy: " Przedsiębiorcy produkujący żywność lub wprowadzający ją do obrotu są obowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji lub innych danych, na podstawie których będzie możliwa identyfikacja podmiotów, które dostarczyły surowce, środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe lub inne składniki żywności, substancje pomagające w przetwarzaniu lub materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością w celu użycia ich w produkcji żywności lub gotowe środki spożywcze w celu wprowadzenia do obrotu."

 


Tekst ustawy przekazany do Senatu
                    
                    
                    
                    
                  U S T A W A
             z dnia 3 października 2003 r.
                    
     o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
             oraz niektórych innych ustaw[1]
                    
                    
                   Art. 1.
W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
(Dz.U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.)[2] wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 1. 1. Ustawa określa:
      1) wymagania w zakresie jakości zdrowotnej żywności, dozwolonych
       substancji dodatkowych i innych składników żywności oraz substancji
       pomagających w przetwarzaniu,
      2) warunki produkcji i obrotu oraz wymagania dotyczące
       przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie
       artykułami, o których mowa w pkt 1, oraz materiałami i wyrobami
       przeznaczonymi do kontaktu z żywnością w celu zapewnienia właściwej
       jakości zdrowotnej żywności,
      3) zasady przeprowadzania urzędowej kontroli żywności.
     2. Przepisy ustawy dotyczące dozwolonych substancji dodatkowych i
      zanieczyszczeń, wymagań sanitarnych w zakładach produkcyjnych,
      wymagań zdrowotnych wobec osób biorących udział w procesie produkcji
      i w obrocie, a także przepisy dotyczące materiałów i wyrobów
      przeznaczonych do kontaktu z żywnością stosuje się również do wyrobu
      i rozlewu wyrobów winiarskich, a także do wyrobu alkoholu etylowego
      rolniczego oraz wyrobu i rozlewu napojów spirytusowych.";
2) w art. 3:
  a) w ust. 1:
   - pkt 4 otrzymuje brzmienie:
     "4) suplementy diety - środki spożywcze, których celem jest
      uzupełnienie normalnej diety, będące skoncentrowanym źródłem witamin
      lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt
      odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych,
      wprowadzanych do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w
      postaci: kapsułek, pastylek, tabletek, pigułek i w innych podobnych
      postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z
      kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków
      przeznaczonych do spożywania w małych odmierzonych ilościach
      jednostkowych,",
   - pkt 7 otrzymuje brzmienie:
     "7) zanieczyszczenie - każdą substancję, która nie jest celowo
      dodawana do żywności, a jest w niej obecna w następstwie procesu
     produkcji, włączając w to poszczególne etapy uprawy roślin, chowu i
      hodowli zwierząt oraz ich leczenia, a także wytwarzania,
      przetwarzania, przygotowywania żywności, uzdatniania, pakowania,
      transportu lub przechowywania, albo jest następstwem
      zanieczyszczenia środowiska; definicja ta nie obejmuje takich
      substancji obcych, jak fragmenty owadów, sierść zwierząt,",
   - pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:
     "9) obrót żywnością - wszelkie formy dysponowania żywnością, odpłatne
      lub nieodpłatne, mające na celu dostarczenie żywności konsumentom, w
      tym sprzedaż hurtową lub detaliczną, przechowywanie i przewóz,
     10) zakład - miejsce wykonywania działalności w zakresie produkcji lub
      obrotu żywnością, na wszystkich lub wybranych etapach tej
      działalności, począwszy od przygotowania do wprowadzenia do obrotu
      gotowych produktów pierwotnych aż do oferowania do sprzedaży lub
      dostarczania żywności końcowemu konsumentowi, odpłatnie lub
      nieodpłatnie,
   - po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
     10a) zakład żywienia zbiorowego - miejsce prowadzenia działalności w
      zakresie zorganizowanego żywienia konsumentów,
   - pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:
     11) zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego - miejsce prowadzenia
      działalności w zakresie zorganizowanego żywienia w szczególności w
      szpitalach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach,
      przedszkolach, szkołach, internatach, zakładach pracy, określonych
      grup konsumentów, z wyłączeniem żywienia w samolotach i innych
      środkach przewozu,
     12) system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, zwany
      dalej "systemem HACCP" - postępowanie mające na celu zapewnienie
      bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali
      zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka
      wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu
      produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu
      określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań
      naprawczych,",
   - pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:
     "15) bezpieczeństwo żywności - ogół warunków, które muszą być
      spełnione, i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich
      etapach produkcji i obrotu żywnością oraz środkami żywienia zwierząt
      gospodarskich w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka,
     16) środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego - środki
      spożywcze, które ze względu na specjalny skład lub sposób
      przygotowania wyraźnie różnią się od środków spożywczych powszechnie
      spożywanych i zgodnie z deklaracją zamieszczoną na etykiecie są
      wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem do zaspokajania szczególnych
      potrzeb żywieniowych:
      a) osób, których procesy trawienia i metabolizmu są zachwiane lub
       osób, które ze względu na specjalny stan fizjologiczny mogą odnieść
       szczególne korzyści z kontrolowanego spożycia określonych
       substancji zawartych w żywności; środki te mogą być określane jako
       "dietetyczne", albo
      b) zdrowych niemowląt i małych dzieci,",
   - pkt 25 i 26 otrzymują brzmienie:
     "25) środek spożywczy zafałszowany - środek spożywczy, którego skład
      lub inne właściwości zostały zmienione, a nabywca nie został o tym
      poinformowany w sposób określony w art. 24, albo środek spożywczy, 
      w którym zostały wprowadzone zmiany mające na celu ukrycie jego
      rzeczywistego składu lub innych właściwości; środek spożywczy jest
      środkiem spożywczym zafałszowanym, jeżeli:
      a) dodano do niego substancje zmieniające jego skład i obniżające
       jego wartość odżywczą,
      b) odjęto lub zmniejszono zawartość jednego lub kilku składników
       decydujących o wartości odżywczej lub innej właściwości środka
       spożywczego mającego wpływ na jego jakość zdrowotną,
      c) dokonano zabiegów, które ukryły rzeczywisty jego skład lub nadały
       mu wygląd środka spożywczego o należytej jakości,
      d) podano niezgodnie z prawdą jego nazwę, skład, datę lub miejsce
       produkcji, termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej
       trwałości albo w inny sposób nieprawidłowo go oznakowano,
     26) nowa żywność - substancje lub ich mieszaniny, które dotychczas nie
      były w znacznym stopniu wykorzystywane do żywienia ludzi, w tym
      środki spożywcze lub ich składniki:
      a) zawierające lub składające się z organizmów genetycznie
       zmodyfikowanych określonych w odrębnych przepisach,
      b) otrzymane z organizmów, o których mowa w lit. a), ale ich
       niezawierające,
      c) o nowej lub celowo zmodyfikowanej podstawowej strukturze
       molekularnej,
      d) wyizolowane z mikroorganizmów, grzybów lub wodorostów lub
       składające się z nich,
      e) składające się z roślin lub uzyskane z roślin lub ze zwierząt, z
       wyjątkiem żywności i składników żywności otrzymanych przy
       zastosowaniu tradycyjnych metod rozmnażania lub hodowli, z
       udokumentowanym bezpiecznym stosowaniem w celu żywienia ludzi,
      f) poddane procesowi technologicznemu niestosowanemu dotychczas,
       powodującemu istotne zmiany ich składu lub struktury, który wpływa
       na wartość odżywczą, metabolizm i zawartość niepożądanych
       substancji,",
   - pkt 28 i 29 otrzymują brzmienie:
     "28) materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością -
      materiały i wyroby określone w przepisach o materiałach i wyrobach
      przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
     29) urzędowa kontrola żywności - kontrolę zgodności środków
      spożywczych, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych
      substancji dodatkowych, substancji wzbogacających i innych
      składników żywności przeznaczonych do produkcji żywności oraz
      materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z
      obowiązującymi wymaganiami w zakresie warunków zdrowotnych 
      żywności i żywienia, w tym znakowania żywności, oraz warunków 
      sanitarno-higienicznych produkcji i obrotu żywnością, przeprowadzaną 
      przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej
      oraz inne uprawnione organy w ramach ich kompetencji w celu
      zapewnienia bezpieczeństwa żywności,",
   - pkt 33 i 34 otrzymują brzmienie:
     "33) dobra praktyka higieniczna (GHP) - działania, które muszą być
      podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i
      kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby
      zapewnić bezpieczeństwo żywności,
     34) dobra praktyka produkcyjna (GMP) - działania, które muszą być
      podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja
      żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
      żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość
      zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem,",
   - w pkt 35 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 36-
    46 w brzmieniu:
     "36) produkcja pierwotna - produkcję, chów lub uprawę produktów
      pierwotnych, włącznie ze zbieraniem plonów, łowiectwem, łowieniem
      ryb, udojem mleka oraz wszystkimi etapami produkcji zwierzęcej przed
      ubojem, a także zbiorem roślin rosnących w warunkach naturalnych,
     37) produkty pierwotne - produkty gleby, w tym rośliny rosnące w
      warunkach naturalnych, uprawy roślin, chowu zwierząt,
      łowiectwa, rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego,
     38) pozostałość chemicznego środka ochrony roślin - substancję aktywną
      chemicznego środka ochrony roślin, jej metabolity, produkty rozpadu
      lub produkty reakcji z innymi związkami,
     39) monitoring - system powtarzanych obserwacji, pomiarów i opracowań
      do określonego celu przeprowadzanych na reprezentatywnych próbkach
      poszczególnych środków spożywczych lub racji pokarmowych,
     40) ryzyko - niebezpieczeństwo zaistnienia negatywnych skutków dla
      zdrowia człowieka oraz dotkliwość takich skutków będących
      następstwem zagrożenia pochodzącego od żywności lub środków 
      żywienia zwierząt,
     41) analiza ryzyka - postępowanie składające się z trzech powiązanych
      ze sobą elementów obejmujących ocenę ryzyka, zarządzanie ryzykiem i
      informowanie o ryzyku,
     42) ocena ryzyka - wsparty naukowo proces składający się z czterech
      etapów obejmujących identyfikację zagrożenia, charakterystykę
      niebezpieczeństwa, ocenę narażenia oraz charakterystykę ryzyka,
     43) zarządzanie ryzykiem - postępowanie organów administracji
      publicznej właściwych w sprawach bezpieczeństwa żywności ustalające
      sposoby zapobiegania ryzyku i kontroli ryzyka, na podstawie oceny
      ryzyka oraz obowiązujących wymogów w zakresie bezpieczeństwa
      żywności,
     44) informowanie o ryzyku - wymianę informacji i opinii, podczas
      analizy ryzyka, dotyczącą zagrożeń i ryzyka oraz czynników
      związanych z ryzykiem, pomiędzy oceniającymi ryzyko, zarządzającymi
      ryzykiem, konsumentami, przedsiębiorcami produkującymi lub
      wprowadzającymi żywność lub środki żywienia zwierząt do obrotu oraz
      środowiskiem naukowym i innymi zainteresowanymi podmiotami,
      uwzględniającą wyjaśnienie wniosków z oceny ryzyka i uzasadnienie
      podjętych decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem,
     45) zagrożenie - czynniki biologiczne, chemiczne lub fizyczne
      występujące w żywności lub środkach żywienia zwierząt albo stan
      żywności lub środków żywienia zwierząt mogące spowodować negatywne
      skutki dla zdrowia człowieka,
     46) system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach
      żywnościowych i środkach żywienia zwierząt, zwany dalej "systemem
      RASFF" - postępowanie organów urzędowej kontroli żywności i innych
      podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa żywności, w
      ramach krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych
      (KSIPN), dotyczące powiadamiania organów administracji rządowej oraz
      Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa
      Żywności o bezpośrednim lub pośrednim niebezpieczeństwie grożącym
      życiu lub zdrowiu ludzi ze strony żywności lub środków żywienia
      zwierząt.",
  b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   "2. Przepisy ust. 1 pkt 7-10, 12-15, 20-22 i 25 stosuje się odpowiednio do
    substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji
    dodatkowych lub innych składników żywności.";
3) art. 5 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 5. 1. Środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe i inne
       składniki żywności oraz substancje pomagające w przetwarzaniu nie
       mogą być szkodliwe dla zdrowia lub życia człowieka, zepsute ani
       zafałszowane oraz naruszać warunków określonych w ustawie.
     2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez żywność lub substancje
      pomagające w przetwarzaniu, o których mowa w ust. 1, o niewłaściwej
      jakości zdrowotnej, a w szczególności szkodliwe dla zdrowia, zepsute
      lub zafałszowane określają przepisy Kodeksu cywilnego.
     3. Przedsiębiorcy produkujący żywność lub wprowadzający ją do obrotu
      są obowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji lub
      innych danych, na podstawie których będzie możliwa identyfikacja
      podmiotów, które dostarczyły surowce, środki spożywcze, dozwolone
      substancje dodatkowe lub inne składniki żywności, substancje
      pomagające w przetwarzaniu lub materiały i wyroby przeznaczone do
      kontaktu z żywnością w celu użycia ich w produkcji żywności lub
      gotowe środki spożywcze w celu wprowadzenia do obrotu.";
4) w art. 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
 "2a. Główny Inspektor Sanitarny wydaje, w drodze decyzji, upoważnienia do
   napromieniania żywności podmiotom, które posiadają urządzenia i aparaturę
   umożliwiające spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz
   wymagań określonych w ust. 2.
 2b. W przypadku stwierdzenia, że upoważniony podmiot nie przestrzega wymagań,
   o których mowa w ust. 2a, Główny Inspektor Sanitarny cofa, w drodze
   decyzji, upoważnienie do napromieniania żywności.";
5) w art. 9:
  a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
   "1. Środki spożywcze i dozwolone substancje dodatkowe nie mogą być używane
    do produkcji środków spożywczych oraz wprowadzane do obrotu, jeżeli
    zawierają dozwolone substancje dodatkowe, zanieczyszczenia lub
    pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w ilościach szkodliwych
    dla zdrowia lub życia człowieka oraz powodują zmiany organoleptyczne
    tych środków w stopniu uniemożliwiającym ich spożycie lub użycie.
   2. Przepis ust. 1 stosuje się również, gdy dozwolone substancje dodatkowe,
    zanieczyszczenia lub pozostałości chemicznych środków ochrony roślin
    znajdują się na powierzchni środków spożywczych.",
  b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   "1) dozwolone substancje dodatkowe i substancje pomagające w przetwarzaniu
    oraz warunki ich stosowania, a także zakres informacji podawanych na
    opakowaniach nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta,",
  c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
   "5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
    najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony
    roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich
    powierzchni, mając na względzie ust. 1, a także zapewnienie
    bezpieczeństwa żywności oraz jednolite wymagania w tym zakresie
    obowiązujące w Unii Europejskiej.",
  d) dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:
   "6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
     1) sposób pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości
      chemicznych środków ochrony roślin, o których mowa w ust. 1, w
      ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu, w tym wielkość i
      ilość pobieranych próbek, rodzaje próbek, pojęcia stosowane przy
      pobieraniu próbek,
     2) procedury stosowane przy pobieraniu próbek,
     3) sposób transportu i przechowywania próbek przed przystąpieniem do
      analizy
   - mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz jednolite
    wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej.
   7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
     1) dopuszczalne poziomy dioksyn i polichlorowanych bifenyli o
      działaniu podobnym do dioksyn, w tym najwyższe dopuszczalne
      pozostałości kongenerów polichlorowanych bifenyli w żywności
      pochodzenia zwierzęcego oraz w olejach roślinnych, wymagania
      dotyczące pobierania próbek żywności do badań,
     2) minimalne wymagania dotyczące metod analitycznych w ramach
      urzędowej kontroli żywności i sposób analizy otrzymanych wyników
      badań
   - mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz wymagania
    w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej.
   8. W przypadku pojawienia się nowych dotychczas nieokreślonych zagrożeń
    wpływających na bezpieczeństwo żywności, minister właściwy do spraw
    zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania
    dotyczące metod ich badania oraz szczegółowe wymagania w zakresie
    jakości zdrowotnej żywności, mając na względzie ochronę zdrowia lub
    życia człowieka oraz wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii
    Europejskiej.";
6) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
   "Art. 9a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze
      rozporządzenia:
      1) szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać naturalne wody
       mineralne, naturalne wody źródlane i wody stołowe,
      2) wzorcowy zakres badań i sposób przeprowadzania kwalifikacji,
      3) szczególne wymagania dotyczące znakowania naturalnych wód
       mineralnych,
      4) szczegółowe warunki sanitarne i wymagania w zakresie
       przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie
       tymi wodami
     - mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa tej żywności oraz
      wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej.";
7) w art. 10:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
    suplementy diety są produkowane w zakładach przeznaczonych do ich
    produkcji lub na przystosowanych do tego liniach technologicznych
    zakładów produkujących również inne środki spożywcze, lub w zakładach
    prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania produktów
    leczniczych na zasadach określonych w przepisach Prawa
    farmaceutycznego.",
  b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   "3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
     1) grupy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
      szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać te środki, oraz sposób
      i formy reklamy i informacji,
     2) szczegółowe wymagania dla preparatów do początkowego żywienia
      niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt, w zakresie
      sposobu i formy reklamy i przekazywania informacji, a w
      szczególności:
      a) niezbędne dane, jakie reklama ma zawierać, informacje, których
       reklama nie może przekazywać,
      b) sposób przekazywania informacji,
      c) sposób znakowania
     - mając na względzie propagowanie karmienia naturalnego niemowląt,
      szczególne przeznaczenie tych środków, potrzebę zapewnienia ochrony
      zdrowia człowieka oraz jednolite wymagania w tym zakresie
      obowiązujące w Unii Europejskiej.",
  c) uchyla się ust. 4;
8) w art. 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
   "1a. Przepisy art. 24 stosuje się do znakowania nowej żywności, z
    zastrzeżeniem ust. 2-4.";
9) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:
  "Art. 12a. Postępowanie, o którym mowa w art. 12, nie dotyczy żywności
      znajdującej się w obrocie w państwach członkowskich Unii
      Europejskiej.";
10) w art. 13 w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
  "Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego lub
   ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku wniosku dotyczącego
   nowej żywności genetycznie zmodyfikowanej - kopię zezwolenia ministra
   właściwego do spraw środowiska na wprowadzenie do obrotu produktu
   genetycznie zmodyfikowanego oraz dokumentację zawierającą dane
   dotyczące:";
11) po art. 13 dodaje się art. 13a i 13b w brzmieniu:
  "Art. 13a. 1.Wprowadzenie do obrotu nowej żywności na podstawie decyzji, o
       której mowa w art. 13 ust. 7, oraz zgodnie z warunkami tej decyzji
       nie wymaga ponownego przeprowadzenia postępowania, o którym mowa
       w art. 12.
     2. Wprowadzenie do obrotu nowej żywności zawierającej lub składającej
      się z organizmów genetycznie zmodyfikowanych, która ma być
      wykorzystywana w inny sposób niż określono w decyzji, o której mowa
      w art. 13 ust. 7, wymaga przeprowadzenia postępowania, o którym mowa
      w art. 12.
   Art. 13b. 1. W przypadku wątpliwości, czy żywność wprowadzana przez
       przedsiębiorcę do obrotu była dotychczas stosowana w celu żywienia
       ludzi, przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić, na żądanie
       właściwego organu urzędowej kontroli żywności, dokumentację
       potwierdzającą historię stosowania tej żywności oraz określającą w
       jakiej postaci żywność ta lub jej składniki były dotychczas
       stosowane w celu żywienia ludzi w państwach członkowskich Unii
       Europejskiej.
     2. W przypadku braku dokumentacji, o której mowa w ust. 1,
      przeprowadza się postępowanie, o którym mowa w art. 12.";
12) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 "1. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr nowej żywności dopuszczonej
   do produkcji lub obrotu na podstawie decyzji zezwalających, o których mowa
   w art. 13 ust. 7.";
13) uchyla się art. 16;
14) art. 17 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 17. 1. Środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe lub inne
       składniki żywności oraz materiały i wyroby przeznaczone do
       kontaktu z żywnością produkowane w kraju i przywożone z zagranicy,
       które nie spełniają obowiązujących wymagań w zakresie
       bezpieczeństwa żywności, w tym również wymagań określonych w
       przepisach o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z
       żywnością oraz w przepisach o środkach żywienia zwierząt w
       zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich, nie mogą być
       wprowadzone do obrotu w kraju w celu spożycia przez ludzi,
       stosowania do produkcji żywności lub używania do żywności.
     2. Środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe lub inne składniki
      żywności oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z
      żywnością niespełniające wymagań ustalonych w ustawie można
      produkować i sprowadzać z zagranicy, jeżeli są one przeznaczone na
      eksport do państw niebędących członkami Unii Europejskiej.";
15) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Przedsiębiorca wprowadzający po raz pierwszy do obrotu na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej:
   1) środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które nie
    należą do grup określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10
    ust. 3, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
    należące do tych grup, ale dla których nie zostały w tych przepisach
    określone szczegółowe wymagania, i dietetyczne środki spożywcze
    specjalnego przeznaczenia medycznego,
   2) suplementy diety,
   3) środki spożywcze wzbogacane substancjami określonymi na podstawie art.
    9 ust. 4 pkt 3
  - jest obowiązany powiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego o 
   wprowadzaniu do obrotu określonych środków spożywczych przedkładając 
   równocześnie wzór ich etykiety.";
16) art. 19 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 19. 1. Na podstawie powiadomienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1,
       przeprowadza się postępowanie mające na celu wyjaśnienie, czy
       wymienione w powiadomieniu środki spożywcze nie stanowią
       zagrożenia dla zdrowia człowieka, a w odniesieniu do środków
       spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dodatkowo czy
       odpowiadają one szczególnym potrzebom żywieniowym, zgodnie z art.
       3 ust. 1 pkt 16, oraz czy wyraźnie różnią się od żywności
       przeznaczonej do powszechnego spożycia.
     2. Jeżeli okaże się to niezbędne, przedsiębiorca może zostać
      zobowiązany do udokumentowania, że zgłoszony środek spożywczy
      spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1.
     3. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr środków spożywczych
      objętych postępowaniem wyjaśniającym, o którym mowa w ust. 1,
      zawierający dane umożliwiające identyfikację tych środków w celu
      wykluczenia ponownego przeprowadzania tego postępowania.";
17) art. 20 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 20. 1. W postępowaniu, o którym mowa w art. 19 ust. 1, Główny
       Inspektor Sanitarny zasięga opinii właściwych jednostek badawczo-
       rozwojowych.
     2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze
      rozporządzenia:
      1) wykaz jednostek badawczo-rozwojowych właściwych do wydawania
       opinii, o których mowa w ust. 1,
      2) zakres informacji, rodzaje badań naukowych lub innych danych
       niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w
       art. 19 ust. 1
     - mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności,
      kompetencje jednostki i kwalifikacje personelu, niezależność
      jednostki badawczo-rozwojowej od przedsiębiorców produkujących lub
      wprowadzających żywność do obrotu oraz jednolite wymagania
      obowiązujące w tym zakresie w Unii Europejskiej.";
18) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:
   "Art. 20a. 1. W przypadku stwierdzenia, że środki spożywcze, o których
       mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2, nie spełniają wymagań określonych
       dla tych środków, właściwy państwowy inspektor sanitarny podejmuje
       decyzje o czasowym wstrzymaniu lub ograniczeniu wprowadzania tych
       środków spożywczych do obrotu.
     2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, są podejmowane również, jeżeli
      środek spożywczy, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2, spełnia
      obowiązujące warunki w zakresie jakości zdrowotnej, a na podstawie
      nowych informacji lub po ponownym dokonaniu oceny jakości zdrowotnej
      tego środka zostanie stwierdzone, że stanowi zagrożenie dla zdrowia
      człowieka.
     3. O podjęciu decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, powiadamia się
      Głównego Inspektora Sanitarnego, który powiadamia niezwłocznie
      państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Komisję Europejską,
      podając powody wydanej decyzji.";
19) w art. 24:
  a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   "2. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą:
     1) wprowadzać konsumenta w błąd w zakresie charakterystyki środka
      spożywczego w szczególności odnośnie do jego rodzaju, właściwości,
      składu, ilości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania
      lub produkcji, a w przypadku środka spożywczego powszechnie
      spożywanego zawierać określenia "dietetyczny" oraz sugerować, że
      jest to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
     2) przypisywać środkowi spożywczemu:
      a) działania lub właściwości, których nie posiada,
      b) właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo
       odwoływać się do takich właściwości,
     3) sugerować, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości,
      jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie
      właściwości.",
  b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
   "6. Sposób znakowania określony na podstawie ust. 5 nie dotyczy
    dozwolonych substancji dodatkowych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla
    konsumenta.
   7. Szczegółowe wymagania dotyczące znakowania suplementów diety,
    naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych
    oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
    określają przepisy wydane odpowiednio na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 3,
    art. 9a oraz art. 10 ust. 3.";
20) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 "1. Produkcję żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych
   składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
   żywnością lub obrót nimi wolno prowadzić, jeżeli zostaną spełnione
   wymagania w zakresie właściwej jakości zdrowotnej żywności, w tym
   wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń oraz ich lokalizacji, a stan
   zdrowia osób biorących udział w produkcji lub obrocie żywnością będzie
   odpowiadał wymaganiom określonym w przepisach o chorobach zakaźnych i
   zakażeniach.";
21) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:
    "Art. 27a. Państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni prowadzą wykazy
       zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność
       objętą nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które
       uzyskały decyzję w trybie określonym w art. 27 ust. 2.";
22) w art. 28:
  a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   "2. Kontrola wewnętrzna w zakładzie obejmuje czynności niezbędne do
    sprawdzenia:
     1) przestrzegania warunków i zasad higieny w celu zapewnienia
      właściwej jakości zdrowotnej żywności oraz materiałów i wyrobów
      przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
     2) stosowania zasad systemu HACCP.",
  b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
   "3. Kontrolę wewnętrzną w zakładzie organizuje, prowadzi i koordynuje
    kierujący zakładem.
   4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym
    do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres,
    metody i sposób prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej
    żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji, z
    uwzględnieniem zasad systemu HACCP, w zakładach produkujących lub
    wprowadzających do obrotu żywność, mając na względzie zapewnienie
    bezpieczeństwa żywności oraz jednolite wymagania w tym zakresie
    stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej.";
23) art. 29 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 29. 1. System HACCP obejmuje następujące zasady i tryb
       postępowania:
      1) zidentyfikowanie i ocenę zagrożeń jakości zdrowotnej żywności
       oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i
       metod przeciwdziałania tym zagrożeniom,
      2) określenie krytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub
       ograniczania zagrożeń,
      3) ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli limitów
       rozgraniczających stany akceptowalne od nieakceptowalnych w celu
       zapobiegania, eliminowania lub ograniczania zidentyfikowanych
       zagrożeń,
      4) ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych
       punktów kontroli,
      5) ustalenie działań naprawczych (korygujących), jeżeli
       monitorowanie wykazuje, że krytyczny punkt kontroli nie spełnia
       wymagań, o których mowa w pkt 3.
     2. Sposób weryfikacji zasad systemu HACCP w zakładzie, w celu
      potwierdzenia, że postępowanie, o którym mowa w ust. 1, jest
      skuteczne, określa kierujący zakładem. Weryfikowanie zasad systemu
      HACCP obejmuje dane potwierdzające bezpieczeństwo żywności
      odpowiednio do wielkości zakładu i rodzaju prowadzonej
      działalności.";
24) art. 30 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 30. 1. Kierujący zakładem lub osoba przez niego upoważniona jest
       obowiązany wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Obowiązek
       wdrożenia i stosowania zasad systemu HACCP nie dotyczy producentów
       na etapie produkcji pierwotnej, którzy, w celu zapewnienia
       właściwej jakości zdrowotnej oraz zasad higieny, są obowiązani
       wdrożyć i stosować zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i
       dobrej praktyki higienicznej (GHP).
     2. Osoby, o których mowa w ust. 1, wdrażając zasady systemu HACCP w
      zakładzie, mogą zastosować opracowania zawarte w poradnikach dobrej
      praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz
      wdrażania i stosowania zasad systemu HACCP lub korzystać ze
      wskazówek zawartych w poradnikach przy opracowywaniu we własnym
      zakresie dokumentacji dotyczącej zasad systemu HACCP obowiązującej w
      zakładzie.";
25) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:
   "Art. 30a. 1. Poradniki, o których mowa w art. 30 ust. 2, dla
       poszczególnych branż przemysłu lub handlu środkami spożywczymi,
       opracowują przedsiębiorcy produkujący lub wprowadzający żywność do
       obrotu lub związki zrzeszające tych przedsiębiorców przy udziale
       organizacji konsumenckich oraz w konsultacji z zainteresowanymi
       stronami działającymi w zakresie bezpieczeństwa żywności.
       Poradniki podlegają ocenie pod względem zgodności z wymaganiami
       higieny przez organy urzędowej kontroli żywności zgodnie z
       zakresem nadzoru, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2, z
       uwzględnieniem zasad stosowanych w tym zakresie w państwach
       członkowskich Unii Europejskiej.
     2. Poradniki, o których mowa w art. 30 ust. 2, uwzględniają potrzeby i
      możliwości w szczególności tych przedsiębiorców, którzy ze względu
      na wielkość zakładu oraz rodzaj produkowanej lub wprowadzanej do
      obrotu żywności:
      1) prowadzą działalność na potrzeby rynków lokalnych (w gminie, na
       terenie której znajduje się zakład, lub gmin sąsiadujących),
      2) produkują żywność lub stosują surowce do produkcji żywności
       zgodnie z tradycyjnymi metodami, ustalonymi wieloletnią praktyką
       lub tradycją charakterystyczną dla danej żywności,
      3) prowadzą działalność w regionach szczególnych ze względu na
       położenie geograficzne lub dostępność do zaopatrzenia.";
26) uchyla się art. 32;
27) art. 33 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 33. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze
       rozporządzenia:
      1) szczegółowe wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące zakładów i
       ich wyposażenia,
      2) warunki sanitarne oraz wymagania w zakresie przestrzegania zasad
       higieny w procesie produkcji i w obrocie środkami spożywczymi,
       dozwolonymi substancjami dodatkowymi lub innymi składnikami
       żywności, w tym szczególnie wymagania dotyczące środków 
       spożywczych sprzedawanych luzem, łatwo psujących się, sypkich oraz
       nieopakowanych, z wyłączeniem pozyskiwania produktów pierwotnych i
       produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz
       materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktów z żywnością
     - mając na względzie obowiązujące w Unii Europejskiej wymagania
      zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa sprzedaży
      artykułów niebędących środkami spożywczymi w zakładach sprzedających
      żywność.
     2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności:
      1) stanu technicznego budynków, pomieszczeń i instalacji,
      2) jakości wody, pary wodnej, lodu i powietrza,
      3) gromadzenia i przechowywania odpadów z żywności,
      4) narzędzi, urządzeń i wyposażenia zakładu,
      5) osób wykonujących prace przy produkcji i w obrocie żywnością.";
28) uchyla się art. 34;
29) art. 35 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 35. 1. Przy pracach w procesie produkcji lub w obrocie, które
       wymagają stykania się z żywnością, dozwolonymi substancjami
       dodatkowymi lub innymi składnikami żywności, nie wolno zatrudniać
       osób, które nie mogą wykonywać prac określonych przepisami o
       chorobach zakaźnych i zakażeniach.
     2. Zasady i tryb wykonywania badań lekarskich osób, o których mowa w
      ust. 1, do celów sanitarno-epidemiologicznych określają przepisy o
      chorobach zakaźnych i zakażeniach.
     3. Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać orzeczenia lekarskie
      wydane na podstawie badań lekarskich osób, o których mowa w ust. 1,
      do celów sanitarno-epidemiologicznych i udostępniać je na żądanie
      organów urzędowej kontroli żywności.
     4. Osoby biorące udział w procesie produkcji środków spożywczych,
      dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności
      lub w obrocie nimi są przez przedsiębiorcę nadzorowane, instruowane
      i szkolone w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednio do
      wykonywanej pracy.
     5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do produkcji i wprowadzania
      do obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
      żywnością.";
30) w art. 36:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego ma obowiązek przechowywać
    próbki wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku.",
  b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
   "6. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze
    rozporządzenia, wymagania obowiązujące w zakładach żywienia zbiorowego
    typu zamkniętego, mając na względzie normy żywienia oraz wymagania
    higieniczne i sanitarne, o których mowa w art. 33.";
31) w art. 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. Osoby zajmujące się handlem obwoźnym muszą spełniać wymagania, 
   o których mowa w art. 35 ust. 1-3, oraz przestrzegać zasad higieny.";
32) w art. 40:
  a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
   "2a. Zadania ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego
    do spraw rolnictwa, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują zarządzanie
    ryzykiem w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa żywności przy udziale
    organów urzędowej kontroli żywności.",
  b) w ust. 3 wyrazy "systemu HACCP" zastępuje się wyrazami "zasad systemu
   HACCP",
  c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   "4. Nadzór na jakością zdrowotną artykułów, o których mowa w ust. 3,
    przywożonych z zagranicy, przewożonych lub wywożonych za granicę
    sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z zastrzeżeniem ust.
    5.",
  d) w ust. 5 pkt 8-10 otrzymują brzmienie:
     "8) przywozem z państw niebędących członkami Unii Europejskiej,
      przewozem lub wywozem do państw niebędących członkami Unii
      Europejskiej żywności pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem środków
      spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów
      diety,
     9) działalnością związaną ze sprzedażą bezpośrednią żywności
      pochodzenia zwierzęcego określoną w przepisach o zwalczaniu chorób
      zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o
      Inspekcji Weterynaryjnej,
     10) wdrażaniem i stosowaniem zasad systemu HACCP obowiązujących w
      zakładach przedsiębiorców produkujących żywność pochodzenia
      zwierzęcego.";
33) po art. 40 dodaje się art. 40a-40c w brzmieniu:
   "Art. 40a. 1. W celu zapewnienia naukowych podstaw analizy ryzyka
       zagrożenia zdrowia jednostki badawczo-rozwojowe podlegające
       ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz ministrowi właściwemu
       do spraw rolnictwa określają i koordynują programy monitoringu
       żywności i żywienia realizowane przez organy urzędowej kontroli
       żywności oraz opracowują opinie naukowe niezbędne dla oceny
       ryzyka.
     2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem
      właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz
      jednostek badawczo-rozwojowych, o których mowa w ust. 1, mając na
      względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności, kompetencje jednostki
      i kwalifikacje personelu oraz wymagania w tym zakresie obowiązujące
      w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
     3. Powołuje się Radę do Spraw Monitoringu, zwaną dalej "Radą".
     4. W skład Rady wchodzi:
      1) po jednym przedstawicielu każdej jednostki badawczo-rozwojowej, o
       których mowa w ust. 1,
      2) siedmiu przedstawicieli nauki reprezentujących kierunki badań
       objęte zakresem monitoringu, z uczelni rolniczych i medycznych oraz
       jednostek badawczo-rozwojowych niebędących wykonawcami badań,
      3) po dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia
       oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa,
      4) po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw środowiska
       oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
     5. Przewodniczącym Rady jest przedstawiciel ministra właściwego do
      spraw zdrowia, a zastępcą przewodniczącego - przedstawiciel ministra
      właściwego do spraw rolnictwa.
     6. Do zadań Rady należą sprawy związane z funkcjonowaniem programu
      monitoringu na potrzeby analizy ryzyka, a w szczególności:
      1) przygotowywanie perspektywicznych kierunków badań
       monitoringowych,
      2) przygotowywanie okresowych planów badań monitoringowych,
      3) opiniowanie wykonanych badań w odniesieniu do założonych celów i
       uzyskiwanych wyników oraz raportu z badań monitoringowych
       przygotowywanego corocznie przez jednostki badawczo-rozwojowe
       prowadzące badania monitoringowe,
      4) współudział w upowszechnianiu wyników badań, publikowanych w
       raporcie z badań monitoringowych w ramach działalności zawodowej
       członków Rady,
      5) współpraca z organami urzędowej kontroli żywności,
      6) doradztwo naukowe na rzecz organów urzędowej kontroli żywności.
     7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1-3, są przedstawiane przez
      Radę do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra
      właściwego do spraw rolnictwa.
     8. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem
      właściwym do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
      regulamin pracy Rady, biorąc pod uwagę zakres jej obowiązków.
     9. Członkom Rady za udział w posiedzeniach przysługują diety oraz
      zwrot kosztów podróży na obszarze kraju przewidzianych w przepisach
      wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
      - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)[3].
     10. Obsługę sekretariatu Rady oraz publikacje raportu zapewnia
      minister właściwy do spraw zdrowia.
   Art. 40b. 1. Nadzór, o którym mowa w art. 40 ust. 3-5, obejmuje zadania
       dotyczące powiadamiania o niebezpiecznej żywności, w tym żywności
       pochodzenia zwierzęcego, dozwolonych substancjach dodatkowych i
       innych składnikach żywności oraz środkach żywienia zwierząt
       gospodarskich określonych w przepisach o środkach żywienia
       zwierząt, w ramach sieci systemu RASFF.
     2. Główny Inspektor Sanitarny kieruje siecią systemu RASFF oraz:
      1) tworzy krajowy punkt kontaktowy systemu RASFF, zwany dalej "KPK",
      2) jest odpowiedzialny za funkcjonowanie KPK,
      3) powiadamia administratora krajowego systemu informowania o
       produktach niebezpiecznych oraz Komisję Europejską o
       zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej niebezpiecznej żywności
       oraz środkach żywienia zwierząt.
     3. Nadzór określony w art. 40 ust. 2 obejmuje funkcjonowanie podpunktu
      KPK, o którym mowa w art. 39a ust. 1a ustawy z dnia 24 kwietnia 1997
      r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych
      i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz.
      752, z późn. zm.)[4].
   Art. 40c. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia współpracuje z
       Europejskim Urzędem do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, zwanym dalej
       "Urzędem".
     2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
      1) wyznaczanie przedstawiciela do Forum Doradczego Urzędu,
      2) składanie do Urzędu wniosków o wydanie opinii naukowych w
       sprawach objętych zakresem działania Urzędu,
      3) przekazywanie Urzędowi zgromadzonych danych naukowych 
       dotyczących bezpieczeństwa żywności,
      4) przekazywanie, na żądanie Urzędu, dodatkowych danych niezbędnych
       do oceny ryzyka,
      5) wyznaczanie jednostek badawczo-rozwojowych, które mogą
       uczestniczyć w wypełnianiu zadań Urzędu, w szczególności przez
       wydawanie opinii naukowych.";
34) art. 41 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 41. 1. Właściwi państwowi graniczni inspektorzy sanitarni
   przeprowadzają równocześnie z kontrolą celną, graniczną kontrolę
       sanitarną, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmującą:
      1) jakość zdrowotną środków spożywczych, dozwolonych substancji
       dodatkowych, innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów
       przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
      2) przydatność do produkcji przywożonych z zagranicy i wywożonych za
       granicę substancji pomagających w przetwarzaniu.
     2. W przypadkach konieczności wykonania specjalistycznych badań
      laboratoryjnych lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach
      żywność oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością
      mogą zostać, za zgodą organu celnego, objęte procedurą tranzytu
      zgodnie z przepisami prawa celnego w celu:
      1) składowania w miejscu i na warunkach określonych przez
       państwowego granicznego inspektora sanitarnego do czasu uzyskania
       wyników badań pobranych próbek albo
      2) skierowania do miejsca przeznaczenia w celu przeprowadzenia
       kontroli jakości zdrowotnej przez właściwy organ Państwowej
       Inspekcji Sanitarnej.
     3. Graniczna kontrola sanitarna środków spożywczych, dozwolonych
      substancji dodatkowych, innych składników żywności lub substancji
      pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów
      przeznaczonych do kontaktu z żywnością wywożonych za granicę może
      być dokonana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego na
      podstawie wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej
      złożonego nie później niż 48 godzin, a w przypadku środków
      spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie nie później niż 24 godziny
      przed planowanym wywozem.
     4. W wyniku przeprowadzonej kontroli właściwy organ Państwowej
      Inspekcji Sanitarnej wydaje:
      1) świadectwo jakości zdrowotnej artykułów, o których mowa w ust. 1
       pkt 1 i ust. 3,
      2) świadectwo przydatności do produkcji substancji pomagających w
       przetwarzaniu.
     5. Odpłatność za dokonanie granicznej kontroli sanitarnej artykułów
      wywożonych za granicę określają przepisy dotyczące Państwowej
      Inspekcji Sanitarnej.
     6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze
      rozporządzenia:
      1) szczegółowe warunki i zakres przeprowadzania kontroli, o których
       mowa w ust. 1,
      2) szczegółowe wskazania dotyczące częstotliwości wykonywania badań
       laboratoryjnych,
      3) rodzaje badań laboratoryjnych,
      4) wzór wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środków
       spożywczych, o którym mowa w ust. 1 i 3,
      5) wzory świadectw, o których mowa w ust. 4
     - mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności.
     7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze
      rozporządzenia:
      1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji
       publicznej oraz ministrem właściwym do spraw transportu - wykaz
       przejść granicznych, przez które środki spożywcze, dozwolone
       substancje dodatkowe lub inne składniki żywności, substancje
       pomagające w przetwarzaniu oraz materiały i wyroby przeznaczone do
       kontaktu z żywnością mogą być wprowadzane na polski obszar celny
       lub wywożone za granicę,
      2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
       publicznych - sposób współpracy organów Państwowej Inspekcji
       Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli
       sanitarnej
     - mając na względzie konieczność sanitarnego zabezpieczenia granic
      państwa i zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej artykułów, o
      których mowa w ust. 1.
     8. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze
      rozporządzenia, wykaz towarów, które podlegają granicznej kontroli
      sanitarnej, z uwzględnieniem ich klasyfikacji według kodów taryfy
      celnej.";
 35) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 "2. W razie uzasadnionego niebezpieczeństwa zagrożenia epidemicznego kraju
   lub bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia człowieka minister
   właściwy do spraw zdrowia wprowadzi, w drodze rozporządzenia, zakaz
   wprowadzania środków spożywczych, o których mowa w ust. 1, na polski
   obszar celny, mając na względzie konieczność sanitarnego zabezpieczenia
   granic państwa.";
 36) art. 43 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 43. Ocena jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych
      substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz
      materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością objętych
      nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest potwierdzona
      świadectwem jakości zdrowotnej oraz może być poprzedzona badaniami
      laboratoryjnymi.";
37) w art. 44:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Badania laboratoryjne, o których mowa w art. 43, wykonują
    akredytowane:
     1) laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
     2) laboratoria referencyjne.",
  b) uchyla się ust. 3,
  c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   "4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
    wykaz laboratoriów referencyjnych, mając na względzie zapewnienie
    wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2.";
38) w art. 48 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "systemu HACCP" zastępuje się wyrazami
 "zasad systemu HACCP";
39) art. 50 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 50. Kto produkuje lub wprowadza do obrotu środki spożywcze
      zafałszowane, dozwolone substancje dodatkowe, inne składniki
      żywności lub substancje pomagające w przetwarzaniu jako artykuły
      odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie,
      podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
       wolności do roku.";
40) w art. 51 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 "3) narusza zasady, o których mowa w art. 10 ust. 2, art. 12, art. 22, art.
   24, art. 35 ust. 1 i 3, art. 36, art. 37 i art. 39 ust. 3,";
41) w art. 61:
  a) uchyla się pkt 1,
  b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   "2) art. 10 ust. 3, art. 28 ust. 2-4, art. 30 oraz art. 48 ust. 1 w
    zakresie wprowadzania zasad systemu HACCP obowiązują od dnia uzyskania
    przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.";
42) użyte w ustawie w różnym przypadku wyrazy "Inspekcja Sanitarna" zastępuje
się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Państwowa Inspekcja Sanitarna";
43) użyte w ustawie w różnym przypadku wyrazy "polski obszar celny" zastępuje
się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej".
                    
                   Art. 2.
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z
1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.)[5] w art. 36 wprowadza się następujące
zmiany:
1) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
   "3a. Za badania laboratoryjne i inne czynności związane z wydaniem oceny o
    środkach spożywczych, substancjach dodatkowych dozwolonych oraz
    materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością wywożonych
    za granicę pobiera się od przedsiębiorców, na rzecz których są one
    wykonywane, opłaty w wysokości określonej w ust. 1, choćby badania
    związane z wydaniem oceny nie wykazywały naruszenia wymagań
    higienicznych i zdrowotnych.",
2) w ust. 4 wyrazy "ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 1-3a".
                    
                   Art. 3.
W ustawie z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1398 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137,
poz. 1299) w art. 40 w ust. 1 po pkt 15a dodaje się pkt 15b w brzmieniu:
 "15b) powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego sieci systemu
   wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych
   i środkach żywienia zwierząt (systemu RASFF),".
                    
                   Art. 4.
W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999
r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.)[6] wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 35 w ust. 1:
  a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
   "4) sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną żywności pochodzenia
    zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi jej pozyskiwania,
    produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży
    bezpośredniej, a także zbieranie i przekazywanie informacji o
    niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego w
    ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach
    żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (systemu RASFF),",
  b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
   "4a) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych
    pochodzenia roślinnego oraz środkach żywienia zwierząt od organów
    Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej
    Artykułów Rolno-Spożywczych - w zakresie kompetencji tych inspekcji -
    oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym
    produktem żywnościowym lub środkiem żywienia zwierząt, a następnie
    przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF,";
2) w art. 39a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
 "1a.  Główny Lekarz Weterynarii:
   1) tworzy podpunkt krajowego punktu kontaktowego sieci systemu RASFF
    realizującego zadania, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 4 i 4a, i
    kieruje pracami tego podpunktu,
   2) jest odpowiedzialny za zbieranie informacji dotyczących wszystkich
    stwierdzonych przypadków niebezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego,
    zwierzęcego i środków żywienia zwierząt - w zakresie objętym
    kompetencjami Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Roślin i
    Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
    Spożywczych - i przekazywanie tych informacji do krajowego punktu
    kontaktowego sieci systemu RASFF.".
   
                   Art. 5.
W ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz.U. Nr 123,
poz. 1350 oraz z 2003 r. Nr 165, poz. 1590) w art. 39 dodaje się ust. 3 w
brzmieniu:
 "3. O podjętych decyzjach organy, o których mowa w ust. 1, powiadamiają
   podpunkt krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego
   ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia
   zwierząt (systemu RASFF).".
 
                   Art. 6.
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.)[7] w art. 17 w ust. 1 w
pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:
 "d) powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci
   systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych 
   i środkach żywienia zwierząt (systemu RASFF) o podjętych decyzjach
   dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych,".
 
                   Art. 7.
W ustawie z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych
żywności i żywienia oraz innych ustaw (Dz.U. Nr 135, poz. 1145) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 1 w pkt 14 uchyla się lit. a;
2) w art. 15 uchyla się pkt 3.

                   Art. 8.
Rejestr decyzji zezwalających dotyczących nowej żywności staje się z dniem
wejścia w życie ustawy załącznikiem do rejestru nowej żywności dopuszczonej do
produkcji lub obrotu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

                   Art. 9.
Do czasu zakończenia procesu akredytacji laboratoriów na podstawie przepisów
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, poz.
1360) badania laboratoryjne w zakresie urzędowej kontroli żywności wykonują
istniejące laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoria innych
organów kontroli żywności i laboratoria referencyjne.

                  Art. 10.
Do postępowań w sprawach objętych przepisami niniejszej ustawy wszczętych i
niezakończonych do dnia wejścia jej w życie stosuje się przepisy dotychczasowe.

                  Art. 11.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 1, 
art.9 ust. 5, art. 10 ust. 3, art. 20, art. 32, art. 33 i 34, art. 41 ust. 6, 7 i 8
i art. 44 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do czasu wydania
nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 1, 
art. 9 ust. 5, art. 9a, art. 10 ust. 3, art. 20 ust. 2, art. 28 ust. 4, art. 33, art.
41 ust. 6, 7 i 8 i art. 44 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejsza ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

                  Art. 12.
Przepisy art. 42 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się do dnia uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej a od tego dnia mają
zastosowanie przepisy Unii Europejskiej ustalające ogólne zasady i wymagania
prawa żywnościowego, ustanawiającego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa
Żywności oraz ustalającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego,
przy czym w sytuacji uzasadnionego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia
człowieka pochodzącego od żywności, minister właściwy do spraw zdrowia 
podejmuje w nagłych przypadkach, tymczasowe środki ochronne i informuje o nich
państwa członkowskie i Komisję Europejską.

                  Art. 13.
1. Od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
 Europejskiej:
  1) postępowanie, o którym mowa w art. 12-15 ustawy wymienionej w art. 1,
   jest przeprowadzane na zasadach określonych w przepisach obowiązujących w
   Unii Europejskiej, a zadania dotyczące tego postępowania na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej realizuje Główny Inspektor Sanitarny;
  2) graniczna kontrola sanitarna jest przeprowadzana w odniesieniu do
   żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
   przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej i wywożonych
   do tych państw;
  3) stosuje się przepisy art. 20a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1.
2. Od dnia 1 stycznia 2005 r. stosuje się przepisy art. 5 ust. 3 ustawy
 wymienionej w art. 1.
  
                  Art. 14.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1
pkt 43, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej.
_______________________________
[1] Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
 Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin
 uprawnych, ustawę z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych
 zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej,
 ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
 spożywczych, ustawę z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt,
 ustawę z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych
 żywności i żywienia oraz innych ustaw.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz.
1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362 oraz z 2003 r. Nr 52,
poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 130, poz. 1187.
[3] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz.
239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194,
Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz.
676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200,
poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608.
[4] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 29, poz.
320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z
2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165, poz. 1590 i Nr ..., poz.
....
[5] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz.
668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473,
Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i
1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z
2003 r. Nr 80, poz. 717.
[6] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 29, poz.
320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z
2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 165, poz. 1590.
[7] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz.
1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360.

U C H W A Ł A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 października 2003 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz
niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 października 2003 r. ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 2 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 4 wyrazy "pastylek, tabletek,pigułek" zastępuje się wyrazami "tabletek, drażetek";
2) w art. 1 w pkt 2 w lit. a w tiret dziesiątym, w pkt 46 skreśla się wyrazy "w ramach krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych (KSIPN),";
3) w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 1 wyrazy "oraz powodują" zastępuje się wyrazami "lub powodują";
4) w art. 1 w pkt 23, w art. 29 w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy "Sposób weryfikacji zasad" zastępuje się wyrazami "Sposób dokumentowania oraz weryfikacji zasad";
5) w art. 1 w pkt 33, w art. 40b w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy "administratora krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych oraz";
6) w art. 1 w pkt 41 w lit. b, w pkt 2 wyrazy "obowiązują od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej." zastępuje się wyrazami "obowiązują od dnia 1 stycznia 2004 r.";
7) w art. 13:
a) w ust. 1 skreśla się pkt 3,
b) skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;
8) art. 14 otrzymuje brzmienie:
"Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:
1) przepis art. 20a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 i przepis art. 1 pkt 43 stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej;
2) przepis art. 5 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.".

MARSZAŁEK SENATU
Longin PASTUSIAK

UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw, Senat podjął uchwałę o wprowadzeniu do niej 8 poprawek.
Uchwalając poprawkę nr 1 Senat postanowił wyeliminować z ustawy nie stosowane już określenia.
Przyjmując poprawki nr 2 i 5 Senat wskazał, że system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RAASF) jest systemem niezależnym od krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych
(KSIPN).
W poprawce nr 3 Senat zamienił - w zakresie zakazu używania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych do produkcji i obrotu – koniunkcję na alternatywę łączną, uznając że środki spożywcze nie powinny być używane do produkcji i
wprowadzane do obrotu, jeżeli zawierają substancje lub zanieczyszczenia w ilościach szkodliwych lub powodują ich zmiany organoleptyczne w stopniu uniemożliwiającym ich stosowanie.
Uchwalając poprawkę nr 4 Senat uznał za właściwe, aby kierujący zakładem, w celu potwierdzenia, że postępowanie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy jest skuteczne, określał również sposób dokumentowania zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli w zakładzie.
W poprawce nr 6 Senat zaproponował zmianę terminu rozpoczęcia wdrażania zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HAACP), z dnia akcesji na dzień 1 stycznia 2004 r. Przyjmując poprawkę Senat miał na względzie postanowienia Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, zobowiązującego nowe państwa członkowskie do
wprowadzenia środków niezbędnych do przestrzegania przepisów dyrektyw i decyzji wspólnotowych od dnia akcesji. Rozpoczęcie wdrażania zasad systemu HAACP dopiero od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej mogłoby, zdaniem Izby, okazać się terminem zbyt późnym.
Poprawki nr 7 i 8 porządkują treść przepisu o wejściu ustawy w życie i nadają mu brzmienie zgodne z zasadami techniki legislacyjnej.

źródło: sejm.gov.pl

[hotelarze.pl - 2003]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl