hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzeda
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urzdzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIGARNIA
Zapraszamy do ksigarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Stae

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektw hotelarskich
dot. ochrony przeciwpoarowej
prawo ywnociowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursw
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targw
 
ORGANIZACJE BRANOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeli pragniesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie - podaj swj

 adres e-mailZapisz si
Wypisz si


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na wiecie The Beijing 7-star Morgan Plaza zosta oddany gociom tu przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Gocie zatrzymujcy si w tym 48-pitrowym hotelu maj do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mog znale centra handlowe, modne apartamenty, najlepsz na wiecie restauracj japosk, a nawet wityni.

Liniowiec marze Queen Victoria - powstaa w 2007 r., ale zanim to si stao, zbierano opinie osb podrujcych Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie nale do eleganckiej linii Cunard. Na statku o dugoci 294 metrw, szerokoci 32 metrw i wysokoci 55 metrw, znajduje si m.in.: okazae lobby z dzieami sztuki, 8 restauracji i barw, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest te SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w piknych, stylowych wntrzach, ktre maj zapewni jak najwysz jako wypoczynku. Na wycieczkowcu s atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loe w trzypitrowym Royal Court Theatre, pierwsze na wiecie pywajce muzeum, dwupitrowa biblioteka z drewnian boazeri, szecioma tysicami wolumenw z caego wiata oraz piknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontann tonc w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriaska alkowa. Na pokad liniowiec zabiera 2 tys. pasaerw. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba zaoga liczca 900 osb. Najtaszy bilet na rejs kosztuje niecae 1000 euro, najdroszy, np. dookoa wiata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskanikiem w hotelarstwie s zrealizowane, dzienne obroty kadego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu wspczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i redniej ceny za pokj (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwag dochodw z innych usug hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykad:

- rednia frekwencja : 50,76%
- rednia cena w zotych za dob
  hotelow: 237,83 z,
- wskanik REVPAR wynosi: 120,73z
 

Punkt rentownoci dziaalnoci hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jak naley sprzeda, aby zapewni pokrycie kosztw
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-cakowite koszty stae; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadajce na jedno miejsce noclegowe lub pokj

Hotspot - to otwarty i dostpny publicznie punkt dostpu, umoliwiajcy dostp do Internetu za pomoc sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczciej instalowane s hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dziki nim posiadacze przenonych komputerw wyposaonych w kart sieciow standardu 802.11 mog podczy si do Internetu. Czasami usuga taka jest bezpatna.

Marketing - najwaniejszy cel:  dotarcie z waciwym komunikatem do waciwych osb za najnisz cen.

M-Marketing (mobile marketing) - s to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikajcych z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komrkowego i z wykorzystaniem jego moliwoci. Do narzdzi M-Marketingu nale SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomo gosowa, przetworzona elektronicznie. Usugi te zrobiy byskotliw karier i s obecnie najchtniej wykorzystywane, gwnie ze wzgldu na sw prostot i niskie koszty. M-Marketing mona zastosowa w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w gosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako kad form wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najwaniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalno, odwaga pomysu i spjno projektu z komunikacj marki.

non-event - fiasko

Przepisy dot. obiektw hotelarskich

Dz.U. 2011 nr 10 poz. 54

Data ogoszenia: 2011-01-13
Data wydania: 2010-12-29
Data wejcia w ycie: 2011-01-28
Data obowizywania: 2011-01-28

Rozporzdzenie Ministra Sportu i Turystyki

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie opat zwizanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego

Na podstawie art. 44a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usugach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z pn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje:

1. Rozporzdzenie okrela wysoko i tryb pobierania opat za dokonanie oceny speniania przez obiekt hotelarski wymaga niezbdnych do zaszeregowania obiektu do okrelonego rodzaju i kategorii.

2. Opata za dokonanie oceny speniania przez obiekt hotelarski wymaga niezbdnych do zaszeregowania obiektu do okrelonego rodzaju i kategorii, zwana dalej "opat", wynosi:
1) 1.500 z - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej czterema i picioma gwiazdkami;
2) 1.000 z - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami;
3) 600 z - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedn i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatw powyej
    20 pokoi;
4) 500 z - dla oceny domw wycieczkowych;
5) 400 z - dla oceny pensjonatw do 20 pokoi;
6) 300 z - dla oceny kempingw (campingw) i schronisk;
7) 100 z - dla oceny schronisk modzieowych i pl biwakowych.

3. 1. Opat wnosi si na rachunek budetu jednostki samorzdu terytorialnego, ktra przeprowadza ocen, o ktrej mowa w 1.

2. W razie dokonywania, na wniosek przedsibiorcy, oceny speniania przez obiekt hotelarski wymaga, o ktrej mowa w 1, do wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego, zmian lub potwierdzenie zaszeregowania do okrelonego rodzaju i kategorii, docza si dowd wniesienia opaty, w wysokoci okrelonej w 2.

3. W razie dokonywania oceny speniania przez obiekt hotelarski wymaga okrelonych dla danego rodzaju i kategorii obiektu, w toku prowadzonego z urzdu postpowania w przedmiocie zmiany jego zaszeregowania do okrelonego rodzaju i kategorii, przedsibiorca wnosi opat, w wysokoci okrelonej w 2, w terminie wyznaczonym przez organ prowadzcy postpowanie.

4. W postpowaniach, o ktrych mowa w 3 ust. 2 i 3, wszcztych a niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia, opaty wnosi si w wysokociach okrelonych w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie opat zwizanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr 30, poz. 214).

5. Traci moc rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie opat zwizanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 214).

6. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

Minister Sportu i Turystyki: A.Giersz


______
1) Minister Sportu i Turystyki kieruje dziaem administracji rzdowej - turystyka, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602, z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1580).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 672.

[hotelarze.pl ]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla kadego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl