hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

Przepisy dot. obiektów hotelarskich

Dz.U. 2001 nr 72 poz. 751
zm. Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1427
tj. Dz.U. z 24 lutego 2006r. Nr 30, poz. 214.
Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki
z dnia 27 stycznia 2006 r.

Rozporzšdzenie UCHYLONE
Rozporzšdzeniem z dnia 29.12.2010 r.(Dz.U. 2011 nr 10 poz. 54)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego

Na podstawie art. 44a ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość i tryb pobierania opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii.

§ 2. 1. Opłata za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii, zwana dalej "opłatą", wynosi:

1) 150 % miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia przysługującego za pracę pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, określonego przez ministra właściwego do spraw pracy, które obowiązuje w dniu złożenia wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego, zwanego dalej "najniższym wynagrodzeniem" - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej czterema i pięcioma gwiazdkami,

2) 100 % najniższego wynagrodzenia - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami,

3) 80 % najniższego wynagrodzenia - dla oceny kempingów,

4) 2) 60 % najniższego wynagrodzenia - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi,

5) 50 % najniższego wynagrodzenia - dla oceny domów wycieczkowych,

6) 40 % najniższego wynagrodzenia - dla oceny pensjonatów do 20 pokoi,

7) 30 % najniższego wynagrodzenia - dla oceny schronisk,

8) 10 % najniższego wynagrodzenia - dla oceny schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.

2. Opłatę zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

§ 3. 1. 3)  Opłatę wnosi się na rachunek budżetu samorządu województwa.

2. W razie dokonywania, na wniosek przedsiębiorcy, oceny spełnienia wymagań, o których mowa w § 1, do wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii dołącza się dowód wniesienia opłaty, w wysokości określonej w § 2.

3. W razie dokonywania ponownej oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań określonych dla danego rodzaju i kategorii obiektu, w toku prowadzonego z urzędu postępowania w przedmiocie zmiany jego zaszeregowania, przedsiębiorca wnosi opłatę, w wysokości określonej w § 2, w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący postępowanie.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 4).

______________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 576, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808. Obecnie tekst jednolity wymienionej ustawy jest ogłoszony w Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 natomiast jego zmiany zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. Nr 128, poz. 1427), które weszło w życie z dniem 24 listopada 2001 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez  § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. Nr 3, poz. 22), które weszło w życie z dniem 6 stycznia 2006 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13 lipca 2001 r.

[hotelarze.pl ]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl