hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

GASTRONOMIA

Od kiedy obligatoryjny system  HACCP ?

Polska w Unii

W ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia dostosowującej polskie prawo żywnościowe do prawodawstwa Unii Europejskiej  przewidziano obowiązek wdrożenia systemu HACCP w zakładach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i obrotu żywnością.
System HACCP zdefiniowany jest w art. 3 ust. 1 pkt.12

"system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Point), zwany dalej "systemem HACCP" - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych"

Natomiast obowiązek jego jego zastosowania i zasady systemu zawarte są w art. 28-32.

"Art. 28. 1. Przestrzeganie właściwej jakości zdrowotnej żywności oraz zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością w zakładach produkujących żywność lub wprowadzających ją do obrotu jest zapewnione przez kontrolę wewnętrzną.
2. Kontrola wewnętrzna w zakładzie obejmuje czynności niezbędne dla sprawdzenia:

1) prawidłowości przestrzegania warunków i zasad higieny w celu zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z tymi artykułami w toku produkcji, przechowywania i wprowadzania do obrotu,
2) oceny skuteczności systemu HACCP,

Art. 29. System HACCP obejmuje następujące zasady i tryb postępowania:
1) zidentyfikowanie i ocenę zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom,
2) określenie krytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń,
3) ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać, i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych),
4) ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli,
5) ustalenie działań korygujących, jeżeli krytyczny punkt kontroli nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 3,
6) ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system HACCP jest skuteczny i zgodny z planem,
7) opracowanie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenie sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu.

Art. 30. 1. Kontrolę wewnętrzną w zakładzie organizuje, prowadzi i koordynuje kierujący zakładem.
2. Kierujący zakładem jest obowiązany wdrożyć system HACCP uwzględniający specyfikę zakładu. Obowiązek wdrożenia systemu HACCP nie dotyczy małych przedsiębiorców określonych w przepisach ustawy - Prawo działalności gospodarczej, którzy obowiązani są wdrożyć i stosować zasady dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej.

Art. 31. W razie stwierdzenia w wyniku kontroli wewnętrznej niewłaściwej jakości zdrowotnej określonej partii żywności kierujący zakładem zarządza zabezpieczenie tej partii żywności i wycofanie jej z obrotu oraz powiadamia właściwy organ Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej,

Art. 32. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i metody wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji, z uwzględnieniem systemu HACCP oraz etapów wprowadzania tego systemu, w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności i jej właściwej jakości zdrowotnej oraz jednolite wymagania w tym zakresie stosowane w krajach Unii Europejskiej. "


Jak widać, obowiązek wprowadzenia systemu HACCP prawodawca nałożył jedynie na duże firmy i na razie nie ma innej regulacji prawnej. Jednak Dyrektywa Rady nr 93/43/EEC z dnia 10.06.1993 przewiduje - po pierwsze - obowiązek wdrożenia systemu HACCP we wszystkich krajach członkowskich i - po drugie - obowiązek ten dotyczy wszystkich firm branży żywnościowej, nie tylko produkcyjnych, ale również zajmujących się dystrybucją, handlem, cateringiem, prowadzeniem stołówek i restauracji.

Jeszcze w tym roku muszą się ukazać przepisy wykonawcze do ustawy zawierające szczegółowe zasady stosowania systemu. Wszystko w rękach naszych ustawodawców.  Z wprowadzeniem systemu HACCP niektóre państwa Unii się ociągały, pomimo iż w samej dyrektywie nakazy są dość ogólne. Przykładowo w Austrii przepisy HACCP zaczęły obowiązywać 1 marca 1999 r. (w cztery lata po wejściu tego kraju do Unii), zaś w Niemczech - w sierpniu 1998 r.

Przykładowy wyciąg z dyrektywy - rozdział dot. pomieszczeń:

W pomieszczeniach gdzie żywność jest przygotowywana, poddawana przeróbce lub przetwarzana:

  • podłogi muszą być utrzymane w dobrym stanie, muszą być  łatwe do mycia i, tam gdzie to konieczne, dezynfekowane.  Będzie to wymagało stosowania nieprzepuszczalnych, nieabsorbujących, zmywalnych i nietoksycznych materiałów, chyba że zakłady branży spożywczej będą w stanie przekonać odpowiednie władze,  że  zastosowanie  innych  materiałów jest właściwe. Tam gdzie jest to niezbędne, podłogi muszą umożliwiać odpowiednie odprowadzanie cieczy;
  • powierzchnie ścian muszą być utrzymane w dobrym stanie, muszą być łatwe do mycia i, tam gdzie to konieczne, dezynfekowane. Będzie to wymagało stosowania nieprzepuszczalnych, nie absorbujących, zmywalnych i nietoksycznych materiałów. Niezbędne jest stosowanie gładkich powierzchni  ścian do  wysokości  podyktowanej  wykonywanymi  w  danym  pomieszczeniu czynnościami, chyba  że zakłady branży spożywczej będą w stanic przekonać odpowiednie władze, że zastosowanie innych materiałów jest właściwe;
  • sufity i urządzenia znajdujące się na  górze muszą  być zaprojektowane, skonstruowane i wykonane w taki sposób aby zapobiec  gromadzeniu się brudu i zredukować skraplanie, osadzanie niepożądanych pleśni i rozprzestrzenianie się cząsteczek;
  • konstrukcja okien i innych otworów musi zapobiegać gromadzeniu się brudu. Okna i otwory, które mogą otwierać  się na zewnątrz  musza  być, tam  gdzie jest to konieczne, wyposażone w ekrany zapobiegające przedostawaniu się insektów. Ekrany te muszą  być zmywalne w prosty sposób.
  • drzwi muszą być łatwe do mycia i, tam gdzie jest to niezbędne, dezynfekowane. Będzie to wymagało stosowania gładkich i nieabsorbujących powierzchni, chyba że zakłady branży spożywczej będą w sianie przekonać odpowiednie władze, że zastosowanie innych materiałów jest właściwe;>
  • powierzchnie  (również powierzchnie urządzeń) mające  kontakt  z  żywnością,  muszą być utrzymywane  w dobrym stanie., muszą  być  łatwe do mycia i, tam gdzie jest to konieczne, dezynfekowane. Będzie  to  wymagało stosowania  gładkich, zmywalnych i nietoksycznych materiałów, chyba że zakłady branży spożywczej będą w stanie przekonać odpowiednie władze, że zastosowanie innych materiałów jest właściwe.
  • Tam gdzie jest to niezbędne, zapewnione muszą być możliwości mycia i dezynfekowania narzędzi i maszyn.  Służące do tego celu urządzenia  muszą  być wykonane z  materiałów odpornych na korozję,  muszą  być  łatwe do mycia i muszą  być zaopatrzone w ciepłą  i  zimną wodę.
  • Tam gdzie jest to właściwe, zapewniona musi być możliwość mycia żywności. Każdy kran lub inne urządzenie przeznaczone do mycia  żywności musi być  zaopatrzone w ciepłą  i/lub zimną wodę zdatny do picia i musi być utrzymywane w czystości.

Natomiast wyłączenie małych przedsiębiorstw, czyli tych zatrudniających do 50 pracowników, jest zasadniczo niezgodne z prawem europejskim, które takiej możliwości nie przewiduje. Istotny też jest fakt, iż przepisy dot. systemu HACCP zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2004 r.

A może przedwcześnie nie panikować ?   źródło: www.gazeta.pl  ".. Już wkrótce dyrektywa 93/43/EEC przestanie obowiązywać i zostanie zastąpiona nowym pakietem prawnym, który w lipcu br. został ostatecznie zaakceptowany przez unijnych ministrów rolnictwa. Nowy pakiet jeszcze bardziej "złagodzi" nakazy - skupi się na efektach, a nie na sposobach ich osiągania. .."

[hotelarze.pl - 2003]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl