hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

Przepisy dot. obiektów hotelarskich

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 08.01.2004 r. ustawy o o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw, odrzuca ustawę.

*  *  *

19.02.2004 - 68 posiedzenie Sejmu - uchwalenie odrzucono na wniosek Senatu.

*  *  *

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150 z późn. zm.) zawiera rozwiązania prawne, które nie odpowiadają wprowadzonym zmianom ustrojowym.

Uzasadniona jest zatem potrzeba podjęcia prac nad nowymi rozwiązaniami prawnymi regulującymi w sposób kompleksowy sprawę funkcjonowania uzdrowisk.

*  *  *

P r o j e k t

U S T A W A
z dnia  .....................2003 r.
o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw[1]

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady nadawania obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, zakres i warunki prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, nadzór nad uzdrowiskiem, obszarem ochrony uzdrowiskowej i lecznictwem uzdrowiskowym oraz zasady funkcjonowania gmin uzdrowiskowych.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) naturalnych surowcach leczniczych - rozumie się przez to kopaliny lecznicze, w tym: wody lecznicze i peloidy, których właściwości lecznicze zostały potwierdzone na zasadach określonych w ustawie;
2) właściwościach leczniczych klimatu - rozumie się przez to czynniki atmosferyczne sprzyjające utrzymaniu zdrowia, leczeniu lub łagodzeniu skutków albo objawów chorób;
3) operacie uzdrowiskowym - rozumie się przez to charakterystykę wyodrębnionego obszaru pod względem możliwości uznania go za uzdrowisko albo obszar ochrony uzdrowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych na tym obszarze naturalnych surowców leczniczych i klimatu;
4) uzdrowisku - rozumie się przez to obszar, który spełnia warunki określone w ustawie, potwierdzone w trybie i na zasadach w niej określonych;
5) obszarze ochrony uzdrowiskowej - rozumie się przez to obszar, który spełnia warunki określone w ustawie, potwierdzone w trybie i na zasadach w niej określonych;
6) gminie uzdrowiskowej - rozumie się przez to gminę, której obszar lub jego część jest uzdrowiskiem lub obszarem ochrony uzdrowiskowej;
7) zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego - rozumie się przez to zakład opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.)[2], działający na obszarze strefy ochronnej "A" uzdrowiska, utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w ramach kierunków leczniczych ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujący warunki naturalne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
8) urządzeniach lecznictwa uzdrowiskowego - rozumie się przez to urządzenia, służące do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu;
9) lecznictwie uzdrowiskowym - rozumie się przez to zorganizowaną działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, prowadzoną w uzdrowiskach przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak:
a) właściwości naturalnych surowców leczniczych (balneoterapia i peloidoterapia),
b) właściwości lecznicze klimatu (klimatoterapia),
c) właściwości lecznicze morza (talassoterapia),
d) właściwości lecznicze mikroklimatu, powstałego w podziemnych wyrobiskach górniczych (subterraneoterapia), - i towarzyszące temu zabiegi fizykalne;
10) strefach ochronnych - rozumie się przez to określone w statucie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej strefy, wydzielone w celu ochrony właściwości leczniczych.

Art. 3. 1. Ilekroć obszar uzdrowiska lub obszar ochrony uzdrowiskowej ma się pokrywać z granicami administracyjnymi więcej niż jednej gminy, prawa i obowiązki przewidziane w ustawie są wykonywane przez te gminy w trybie i na zasadach porozumienia, o którym mowa w art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z późn. zm.)[3]. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy obszar uzdrowiska lub obszar ochrony uzdrowiskowej pokrywa się z granicami administracyjnymi więcej niż jednej gminy uzdrowiskowej.

Rozdział 2
Nadawanie obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej

Art. 4. 1. Status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)posiada złoża naturalnych surowców, o potwierdzonych właściwościach leczniczych;
2)posiada klimat o właściwościach leczniczych;
3)na jego terenie znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego lub urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego;
4)spełnia określone w przepisach prawa o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska;
5)posiada infrastrukturę techniczną w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz elektroenergetyczną, gazową i w zakresie transportu zbiorowego, a także właściwą gospodarkę odpadami.
2. Granice obszaru, o którym mowa w ust. 1, pokrywają się z granicami administracyjnymi gmin, miast lub jednostek pomocniczych gmin.
3. Gmina, która zamierza wystąpić o nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska, jest zobowiązana do uzyskania na swój koszt potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców i klimatu, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2.
4. W przypadku zmiany granic administracyjnych, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis ust. 3.

Art. 5. 1. Potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców i klimatu, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonują jednostki uprawnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców i klimatu.
2. W celu potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców, jednostki uprawnione, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają badania, mające na celu wykluczenie negatywnego oddziaływania na organizm ludzki oraz wykazania właściwości leczniczych tych surowców i klimatu.
3. Potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców i klimatu następuje w formie świadectwa wydanego przez jedną z jednostek uprawnionych, o których mowa w ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia:
1) zakres badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców i klimatu, o których mowa w ust. 2;
2) kryteria oceny właściwości leczniczych naturalnych surowców i klimatu;
3) wykaz jednostek uprawnionych, o których mowa w ust. 1;
4) wzór świadectwa, o którym mowa w ust. 3 - kierując się koniecznością zapewnienia możliwie najlepszych warunków dla lecznictwa uzdrowiskowego oraz uwzględnienia wskazań nauki i praktyki.

Art. 6. 1. Obszarowi, który spełnia łącznie warunki określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 4-5, może być nadany status obszaru ochrony uzdrowiskowej.
2. Granice obszaru, o którym mowa w ust. 1, pokrywają się z granicami administracyjnymi gminy, miasta albo jednostki pomocniczej gminy.
3. Gmina, która zamierza wystąpić o nadanie danemu obszarowi statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, jest zobowiązana, na swój koszt, do uzyskania potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców i klimatu, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 1 i 2.
4. W przypadku zmiany granic administracyjnych, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis ust. 3.

Art. 7. 1. Na obszarze uzdrowiska oraz obszarze ochrony uzdrowiskowej wydziela się trzy strefy ochronne, oznaczone literami "A", "B", "C":
1) strefę "A" obejmującą obszar uzdrowiska lub obszar ochrony uzdrowiskowej, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego oraz inne obiekty służące bezpośrednio lecznictwu uzdrowiskowemu i obsłudze kuracjusza, dla której w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest określony procentowy udział terenów zieleni, a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny na nie przeznaczone;
2) strefę "B" obejmującą obszar uzdrowiska lub obszar ochrony uzdrowiskowej przyległy do strefy "A" i stanowiący jej otoczenie, który jest:
a)przeznaczony dla obiektów usługowych i komunalnych, budownictwa mieszkalnego oraz nieuciążliwych obiektów usługowych i komunalnych związanych z zaspokajaniem potrzeb osób przebywających na leczeniu uzdrowiskowym i mieszkańców, dla której w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie określony procentowy udział terenów zieleni, a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny na nie przeznaczone,
b)objęty granicami parku narodowego lub rezerwatu przyrody, albo jest lasem, morzem lub jeziorem;
3)strefę "C" przyległą do strefy "B" i stanowiącą jej otoczenie obejmującą obszar uzdrowiska lub obszar ochrony uzdrowiskowej, mającą wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych.
2. Dla obszarów położonych w granicach stref ochronnych, o których mowa w ust. 1, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się obowiązkowo.
3. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujące obszary położone w granicach stref ochronnych, o których mowa w ust. 1, wymagają uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

Art. 8. 1. Gmina, która zamierza wystąpić o nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej, w celu określenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na tym obszarze, sporządza operat uzdrowiskowy.
2. Operat uzdrowiskowy jest sporządzany w formie pisemnej w podziale na część opisową oraz graficzną.
3. Operat uzdrowiskowy w części opisowej jest sporządzany ponadto w formie elektronicznej.
4. Operat uzdrowiskowy zawiera:
1) nazwę gminy;
2) określenie obszaru, który będzie objęty wystąpieniem o nadanie statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej;
3) dokładny opis zagospodarowania przestrzennego obszaru, o którym mowa w pkt 2, z uwzględnieniem stref ochronnych. Opis powinien zawierać wskazanie powierzchni każdego z wymienionych obszarów oraz dokładne dane o lokalizacji i stanie infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą oraz działalność rekreacyjno-wypoczynkową i lecznictwo uzdrowiskowe;
4) opis istniejących obszarów i terenów górniczych ze wskazaniem, zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego, ich wyznaczonych granic lub projektowanego położenia, nazwy kopaliny głównej oraz towarzyszącej;
5) opis właściwości leczniczych naturalnych surowców i klimatu na obszarze, który będzie objęty wystąpieniem o nadanie statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej;
6) wyniki badań potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców i klimatu;
7) informacje na temat działających zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego lub dane o planach w tym zakresie;
8) informacje o ujęciach wody sieci kanalizacyjnej, oczyszczalniach \cieków, gospodarce odpadami oraz o ewentualnych zagrożeniach ekologicznych;
9) informacje o stanie czystości powietrza oraz natężenia hałasu, opracowane zgodnie z odrębnymi przepisami;
10) wskazanie kierunków leczniczych dla przyszłego uzdrowiska;
11) datę sporządzenia i podpis burmistrza gminy (wójta, prezydenta).
5. Część graficzna operatu obejmuje mapę obszaru, któremu ma zostać nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, sporządzoną w skali nie mniejszej niż 1:25 000 z zaznaczeniem planowanych stref ochronnych, o których mowa w art. 7, oraz graficznym przedstawieniem informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4 oraz w pkt 7.
6. Gmina, po zaopiniowaniu przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, przesyła ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu zatwierdzenia operat uzdrowiskowy, o którym mowa w ust. 4.
7. Jeżeli operat uzdrowiskowy nie zawiera danych lub informacji, o których mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw zdrowia występuje do gminy o ich uzupełnienie.
8. Jeżeli gmina nie uzupełni danych lub informacji w wyznaczonym terminie, lub obszar, któremu ma być nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie spełnia warunków określonych w ustawie, minister właściwy do spraw zdrowia wydaje, w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania operatu, decyzję o odmowie zatwierdzenia operatu uzdrowiskowego.

Art. 9. 1. Rada gminy, po uzyskaniu zatwierdzenia operatu, o którym mowa w art. 8 ust. 4, i na jego podstawie uchwala statut uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej.
2. Statut uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej określa:
1) nazwę uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej i jego granice;
2) strefy ochrony uzdrowiskowej;
3) kierunki lecznicze właściwe dla danego uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej;
4) granice obszaru i terenu górniczego, wyznaczone na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, albo projektowane położenie tego obszaru i terenu oraz w odniesieniu do uzdrowiska wykaz zakładów przyrodoleczniczych i wykaz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.
3. Przed uchwaleniem statutu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej rada gminy jest zobowiązana do jego uzgodnienia z:
1) ministrem właściwym do spraw zdrowia;
2) konserwatorem zabytków, jeżeli na obszarze, który ma zostać uznany za uzdrowisko albo obszar ochrony uzdrowiskowej znajdują się obiekty lub obszary wpisane do rejestru zabytków;
3) dyrektorem właściwego urzędu morskiego, jeżeli obszar uzdrowiska albo obszar ochrony uzdrowiskowej jest usytuowany w strefie nadmorskiej.
4. Uchwalony statut uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej gmina przesyła ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
5. Zmiany w statucie uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej wymagają uzgodnienia z podmiotami, o których mowa w ust. 3.
6. Statut uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2, natomiast zmiany statutu uzdrowiska wchodzą w życie w terminach określonych w odpowiednich uchwałach rady gminy.
7. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, wzór statutu uzdrowiska i obszaru ochrony uzdrowiskowej, kierując się potrzebą wskazania elementów jakie powinien zawierać statut oraz zasadnością ustalenia jednolitych reguł stanowiących podstawę działania uzdrowisk w całym kraju.

Art. 10. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia, po otrzymaniu uchwalonego statutu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej, Radzie Ministrów wniosek o nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, dokonuje nadania danemu obszarowi statusu uzdrowiska, określając:
1)nazwę uzdrowiska;
2)granice obszaru uzdrowiska;
3)kierunki lecznicze dla uzdrowiska - z uwzględnieniem właściwości leczniczych surowców naturalnych i klimatu występujących na tym obszarze.
3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje danemu obsza rowi status obszaru ochrony uzdrowiskowej, określając:
1)nazwę obszaru ochrony uzdrowiskowej;
2)granice obszaru ochrony uzdrowiskowej;
3)kierunki lecznicze dla obszaru ochrony uzdrowiskowej - z uwzględnieniem właściwości leczniczych surowców naturalnych i klimatu występujących na tym obszarze.

Art. 11. Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi rejestr uzdrowisk oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Art. 12. 1. Gmina uzdrowiskowa jest obowiązana do sporządzenia iprzedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego celem potwierdzenia spełniania przez jej obszar lub jego część wymagań określonych w ustawie.
2. Jeżeli na podstawie złożonego operatu uzdrowiskowego minister właściwy do spraw zdrowia stwierdzi nieprawidłowości, wyznacza okres dostosowawczy w celu ich usunięcia. Okres ten nie może być dłuższy niż jeden rok.
3. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw zdrowia występuje do Rady Ministrów o pozbawienie danego obszaru statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Art. 13. 1. Jeżeli ustały przyczyny uzasadniające nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, pozbawia dany obszar takiego statusu.
2. Statut uzdrowiska i statut obszaru ochrony uzdrowiskowej traci moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust 1.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3
Lecznictwo uzdrowiskowe

Art. 14. 1. Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia.
2.Lecznictwo uzdrowiskowe jest prowadzone w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zlokalizowanych w uzdrowiskach.
3. Zakładami lecznictwa uzdrowiskowego są:
1)zakłady przyrodolecznicze;
2)przychodnie uzdrowiskowe;
3)sanatoria uzdrowiskowe;
4)szpitale uzdrowiskowe.

Art. 15. Do zadań zakładu przyrodoleczniczego należy wykonywanie zabiegów zleconych w ramach leczenia uzdrowiskowego.

Art. 16. 1. Do zadań przychodni uzdrowiskowej należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń profilaktycznych, zgodnie ze zleconym przez lekarza sposobem ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego.
2. Do zadań przychodni uzdrowiskowej może ponadto należeć:
1)wykonywanie badań diagnostycznych pomocniczych i specjalistycznych na zlecenie lekarza;
2)prowadzenie edukacji zdrowotnej;
3)udzielanie ludności miejscowej świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w statucie zakładu.

Art. 17. 1. Do zadań sanatorium uzdrowiskowego należy zapewnienie opieki lekarskiej, także prowadzonej ze względów profilaktycznych, i odpo wiednich warunków bytowych określonej grupie pacjentów, którym zlecono przeprowadzenie kuracji uzdrowiskowej w warunkach sanatoryjnych.
2.W szczególności świadczenia sanatorium uzdrowiskowego obejmują:
1) zapewnienie opieki lekarskiej i całodobową opiekę pielęgniarską;
2) przewidziane programem kuracji zabiegi przyrodolecznicze, leczenie farmakologiczne oraz świadczenia przy wykorzystaniu miejscowych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;
3) prowadzenie edukacji zdrowotnej;
4) zakwaterowanie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia i wymagań kuracji uzdrowiskowej;
5) inne warunki środowiskowe istotne dla prawidłowego przebiegu kuracji uzdrowiskowej.

Art. 18. 1. Do zadań szpitala uzdrowiskowego należy zapewnienie stałej opieki lekarskiej i odpowiednich warunków bytowych osobom, których stan zdrowia wymaga takiego leczenia.
2. W szczególności świadczenia szpitala uzdrowiskowego obejmują:
1) całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską;
2) przewidziane programem kuracji zabiegi przyrodolecznicze, leczenie farmakologiczne oraz świadczenia przy wykorzystaniu miejscowych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;
3) inne świadczenia lecznicze, które mogą być udzielane w szpitalu uzdrowiskowym;
4) prowadzenie edukacji zdrowotnej;
5) zakwaterowanie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia i wymagań kuracji uzdrowiskowej;
6) wykorzystanie warunków środowiskowych istotnych dla prawidłowego przebiegu kuracji uzdrowiskowej.

Art. 19. Do zadań zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 3 i 4, udzielających świadczeń zdrowotnych osobom objętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki należy zapewnienie warunków do prowadzenia nauczania i wychowania w zakresie określonym w przepisach o systemie oświaty.

Art. 20. 1. Ustala się następujące kierunki lecznicze dla uzdrowisk i dla obszarów ochrony uzdrowiskowej:
1) choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia);
2) choroby układu nerwowego (neurologia);
3) choroby reumatologiczne (reumatologia);
4) choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia);
5) choroby naczyń obwodowych (angiologia);
6) choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia);
7) choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia);
8) choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia);
9) cukrzyca (diabetologia);
10) otyłość;
11) choroby endokrynologiczne (endokrynologia: choroby tarczycy i innych gruczołów);
12) osteoporoza;
13) choroby skóry (dermatologia);
14) choroby kobiece (ginekologia);
15) choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia);
16) choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia);
17) choroby oka i przydatków oka (okulistyka);
18) choroby zawodowe;
19) zaburzenia psychosomatyczne.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, naturalne surowce lecznicze, urządzenia uzdrowiskowe i inne warunki naturalne, jakie mogą być wykorzystywane dla poszczególnych kierunków leczniczych, z uwzględnieniem ich właściwości leczniczych.

Art. 21. 1. Świadczenia zdrowotne w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego są udzielane na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo po przedstawieniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym korzystają z lecznictwa uzdrowiskowego na podstawie skierowania wydanego na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
3. Osoby nie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, które nie uzyskały skierowania na leczenie uzdrowiskowe, o którym mowa w ust. 2, mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez zakład lub podmiot prowadzący urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, po uprzednim okazaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, które mogą być udzielane bez zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, kierując się potrzebą powszechnego dostępu do tych świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, których otrzymywanie nie wymaga uprzedniej konsultacji lekarskiej.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, wskazania i przeciwwskazania do lecznictwa uzdrowiskowego w danym uzdrowisku, uwzględniając oddziaływanie zabiegów leczniczych stosowanych w oparciu o surowce naturalne i klimat na poszczególne rodzaje schorzeń.

Art. 22. 1. Lecznictwo uzdrowiskowe może być prowadzone przy wy korzystaniu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu, w szczególności takich, jak:
1) pijalnie uzdrowiskowe;
2) tężnie;
3) parki i urządzone ścieżki ruchowe;
4) urządzone odcinki wybrzeża morskiego;
5) uzdrowiskowe baseny lecznicze i rehabilitacyjne;
6) urządzone podziemne wyrobiska górnicze.
2. Podmiot posiadający urządzenie lecznictwa uzdrowiskowego sporządza regulamin korzystania i udostępnia go użytkownikom.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, kierując się wymaganiami dla tych obiektów oraz standardami przyjętymi w dziedzinie zapewnienia warunków sanitarnych i higienicznych z uwzględnieniem ochrony dóbr kultury, a także w odniesieniu do wyrobisk górniczych uwzględniając zagrożenia geologiczne i górnicze.

Rozdział 4
Finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego

Art. 23. 1. Świadczenia zdrowotne udzielane w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego na podstawie skierowania, o którym mowa w art. 21 ust. 2, są finansowane ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Lecznictwo uzdrowiskowe może być finansowane:
1) z wydzielonej działalności gospodarczej zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, jeżeli jego statut przewiduje prowadzenie takiej działalności;
2) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
3) z innych środków finansowych przekazywanych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 5
Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej

Art. 24. 1. Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz nad uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej w zakresie ochrony ich właściwości leczniczych sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia oraz wojewoda, a w odniesieniu do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych także ci ministrowie.
2. Wojewoda sprawuje nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej, zlokalizowanymi na obszarze danego województwa.

Art. 25. Osoby wykonujące w imieniu ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wojewody czynności nadzoru, o którym mowa w art. 24, nie mogą być członkami organów lub pracownikami gminy uzdrowiskowej, ani pracownikami oraz osobami współpracującymi z zakładami lecznictwa uzdrowiskowego. Art. 26. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda może w każdym czasie żądać od gminy uzdrowiskowej przedstawienia całości lub części dokumentacji związanej z utworzeniem i funkcjonowaniem uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej. 2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, podlega badaniu pod względem zgodności ze stanem faktycznym oraz tworzenia warunków do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Art. 27. Minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda może zwracać się do właściwych służb i inspekcji z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w gminie uzdrowiskowej.

Art. 28. 1. Jeżeli ze środków i uprawnień, o których mowa w art. 26 i 27, korzysta minister właściwy do spraw zdrowia, zawiadamia o tym właściwego wojewodę; wojewoda nie podejmuje wówczas odrębnych działań.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy ze środków i uprawnień, o których mowa w art. 26 i 27, korzysta wojewoda.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić właściwemu wojewodzie skorzystanie ze środków i uprawnień, o których mowa w art. 26i 27.

Art. 29. Do właściwości ministra właściwego do spraw zdrowia należy:
1) ocena zgodności leczenia uzdrowiskowego z kierunkami leczniczymi, o których mowa w art. 20 ust.1;
2) prawo żądania usunięcia uchybień stwierdzonych w toku ustalania zgodności, o której mowa w pkt 1.

Rozdział 6
Gminy uzdrowiskowe

Art. 30. Gmina uzdrowiskowa realizuje zadania własne gminy, wynikające z odrębnych przepisów, w szczególności zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, w zakresie:
1)tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej, związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz unieszkodliwieniem i odprowadzeniem ścieków, usuwaniem odpadów stałych, a także związanej z zaopatrzeniem w energię elektryczną, gazową i w zakresie transportu zbiorowego;
2)gospodarowania terenami z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego oraz spełnieniem wymagań dla stref ochrony uzdrowiskowej, o których mowa w art. 7 ust. 1;
3)ochrony warunków naturalnych uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz spełnienia wymagań w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza oraz natężenia hałasu, o których mowa w odrębnych przepisach;
4)tworzenia warunków dla funkcjonowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej w celu zaspokojenia potrzeb osób przebywających w gminie w celach lecznictwa uzdrowiskowego;
5)tworzenia warunków dla rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego przez opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju uzdrowiska.

Art. 31. Rada gminy uzdrowiskowej powołuje stałą komisję uzdrowiskową, do której stosuje się przepisy art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)[3].

Art. 32. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta powołuje Radę Uzdrowiskową, zwaną dalej "Radą", stanowiącą jego organ doradczo-opiniodawczy. Kadencja Rady jest równa kadencji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie uzdrowiska oraz członkowie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz. 717), w liczbie 7 osób.
3. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybrany spośród jej członków większością głosów.
4. Do zadań Rady należy:
1)coroczna ocena działania uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej w gminie uzdrowiskowej; ocenę przedstawia się wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta nie później niż do dnia 31 marca po upływie roku kalendarzowego;
2) opiniowanie realizacji zadań gminy uzdrowiskowej, o których mowa w art. 30, oraz składanie wniosków i propozycji w sprawie;
3) opiniowanie projektów statutu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej i operatu uzdrowiskowego;
4) opiniowanie projektów ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru stref ochrony uzdrowiskowej;
5) udział w opracowywaniu strategii rozwoju uzdrowiska.
5. Zasady i tryb działania Rady określa statut gminy uzdro wiskowej.

Art. 33. 1. W celu realizacji zadań przewidzianych w ustawie, a zwią úáîůăč ú ćőîëăęďîď÷áîéĺí őúäňď÷éóëá ěőâ ďâóúáňő ďăčňďîů őúäňď÷éóëď÷ĺꏠ çíéîá őúäňď÷éóëď÷á íďże utworzyć jednostkę pomocniczą w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)[3]; w nazwie jednostki pomocniczej zamieszcza się określenie "uzdrowisko" albo "obszar ochrony uzdrowiskowej".
2. Obszar jednostki pomocniczej, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z obszarem uzdrowiska lub obszarem ochrony uzdrowiskowej, lub tą ich częścią, która znajduje się na obszarze gminy uzdrowiskowej.
3. Zasady i tryb działania jednostki pomocniczej określa statut tej jednostki uchwalony przez radę gminy uzdrowiskowej.

Rozdział 7
Przepisy zmieniające

Art. 34. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.)[2] w art. 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1)szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy, zakład lecznictwa uzdrowiskowego, inny nie wymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu,".

Art. 35. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środo wiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.)[4] w art. 86:
1) w ust. 1 w pkt 6:
a)lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) terenu kraju, z wyłączeniem obszarów parków narodowych, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy z dnia .................. 2003 r. o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr , poz. ),",
b)lit. c otrzymuje brzmienie:
"c) uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy wymienionej w lit. a).";
2) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2)czas obowiązywania dopuszczalnych poziomów niektórych substancji dla terenu kraju, z wyłączeniem obszarów parków narodowych, obszarów uzdrowisk i obszarów ochronny uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 6 lit a), oraz dla tych obszarów.".

Art. 36. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.)[5] w art. 6 w ust. 1 uchyla się pkt 6.

Art. 37. W ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.)[6] w art. 47h ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Za usuwanie drzew lub krzewów z terenów uzdrowisk, obszarów ochrony uzdrowiskowej, terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz terenów zieleni miejskiej ustala się jednostkowe stawki opłat o 100% wyższe od stawek ustalonych na podstawie ust. 3 i 4.".

Art. 38. W ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362, z późn. zm.)[7] art. 24b otrzymuje brzmienie:
"Art. 24b.Główny Inspektor Pracy może udzielić pracownikowi wykonującemu lub nadzorującemu czynności kontrolne płatnego urlopu zdrowotnego na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe na okres ustalony w tym skierowaniu, nieprzekraczający 30 dni w roku kalendarzowym.".
Art. 39. W ustawie z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991) w art. 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) powierzchnia upraw, na której stosuje się nawozy, wynosi co najmniej 30 ha i jest umiejscowiona w odległości co najmniej 500 m od dróg publicznych, budynków i obiektów inwentarskich, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, parków narodowych, uzdrowisk, obszarów ochrony uzdrowiskowej oraz innych obiektów i obszarów chronionych na podstawie odrębnych przepisów, w stosunku do których obowiązuje zakaz stosowania środków chemicznych.".

Art. 40. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z późn. zm.)[8] w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Funkcjonariusz celny, po 5 latach służby, może otrzymać płatny urlop zdrowotny, z zachowaniem prawa do uposażenia. Urlopu zdrowotnego udziela kierownik urzędu na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe, na okres ustalony w tym skierowaniu, nieprzekraczający jednak 30 kolejnych dni w każdym roku kalendarzowym.".

Art. 41. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn. zm.)[9] w art. 15 w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) w strefach ochronnych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy z dnia.................2003 r. o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej i lecznictwie uzdrowiskowym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr....., poz. ........) i sanatoriów,".

Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 42. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.)[2].

Art. 43. 1. Obszary uznane za uzdrowiska na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów stają się uzdrowiskami w rozumieniu niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Gmina właściwa ze względu na położenie uzdrowiska jest obowiązana w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy do sporządzenia i przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego i uchwalenia statutu uzdrowiska, o którym mowa w ustawie.
3. Gmina, o której mowa w ust. 2, jest obowiązana do uchwalenia tymczasowego statutu i przedłożenia go ministrowi do spraw zdrowia, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
4. Uchwalenie tymczasowego statutu, o którym mowa w ust. 3, nie wymaga sporządzania operatu.
5. W przypadku niespełnienia przez gminę wymagań określonych w ust. 2 lub 3, stosuje się odpowiednio art. 13 ust. 1.

Art. 44. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 5, art. 6 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 11 ust. 5, art. 14, art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.)[10] zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 9 ust. 7, art. 10 ust. 3, art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 4 i 5, art. 22 ust. 3 niniejszej ustawy, o ile nie pozostają z nią w sprzeczności.

Art. 45. Lekarz Naczelny Uzdrowiska, o którym mowa w art. 7 ustawy wymienionej w art. 44, przekaże wojewodzie właściwemu dla województwa, na terenie którego znajduje się uzdrowisko, całość dokumentacji związanej z nadzorem nad uzdrowiskami, w tym rejestr zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Art. 46. Traci moc ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.)[10].

Art. 47. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

_______________________________

[1] Niniejsze ustawa zmienia ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, z dnia 26 lipca 2002 r. o nawozach i nawożeniu, z dnia 24 lipca 1999 r. o służbie celnej, z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i poz. 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz. 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.
[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806.
[4] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717.
[5] Zmianę tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055.
[6] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
[7] Zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1360.
[8] Zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271.
[9] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.
[10] Zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 20, poz. 107 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 162, poz. 1116 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.

U Z A S A D N I E N I E

Konieczność opracowania nowej ustawy, której przedmiotem jest unormowanie zagadnienia lecznictwa uzdrowiskowego, uzdrowisk oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, jest motywowana zasadniczymi zmianami w systemie prawa, zapoczątkowanymi w 1989 r. Zmianie uległo prawodawstwo dotyczące zarówno organizacji i finansowania ochrony zdrowia, jak i kompetencji oraz zadań administracji publicznej w tym zakresie. Obowiązująca ustawa o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym z 1966 r., mimo kilku nowelizacji, jest niespójna z obecnym systemem prawa, w szczególności nie uwzględnia roli samorządu gminnego w aktualnym porządku prawnym.
Przedłożony projekt określa zasady uznawania obszaru za uzdrowisko albo za obszar ochrony uzdrowiskowej, zakres i warunki prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego oraz nadzór ministra właściwego do spraw zdrowia i wojewody nadlecznictwem uzdrowiskowym, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. Przedłożony projekt odnosi się również do problematyki funkcjonowania gmin uzdrowiskowych, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Projekt ustawy składa się z 6 rozdziałów merytorycznych:
1) przepisy ogólne;
2) nadawanie obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej;
3) lecznictwo uzdrowiskowe;
4) finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego;
5) nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej;
6) gminy uzdrowiskowe.
Przyjęta systematyka przepisów i rozdziałów projektu ustawy całościowo oraz wszechstronnie reguluje problematykę lecznictwa uzdrowiskowego i uzdrowisk. Dla celów ustawy zdefiniowano wiele istotnych dla ustawy pojęć takich jak np.: uzdrowisko, zakład lecznictwa uzdrowiskowego, urządzenie lecznictwa uzdrowiskowego, lecznictwo uzdrowiskowe, czy gmina uzdrowiskowa, dzięki czemu zostaną rozwiane wątpliwości interpretacyjne powstałe na tle obowiązujących obecnie przepisów. Przyjęto także w art. 42 zasadę, że w sprawach nieuregulowanych w projektowanej ustawie do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Pozwoli to na stosowanie w odniesieniu do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego szeregu instrumentów i rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i spo woduje, że system lecznictwa uzdrowiskowego będzie jednym z elementów systemu ochrony zdrowia. Innymi słowy - jak zapisano w projekcie - będzie stanowił integralną część systemu ochrony zdrowia.
W przepisach ogólnych zawarto ważną - z punktu widzenia wykonywania zadań przewidzianych przez ustawę - zasadę, w myśl której ilekroć obszar uzdrowiska lub obszar ochrony uzdrowiskowej będzie się pokrywał z granicami administracyjnymi więcej niż jednej gminy, prawa i obowiązki przewidziane w ustawie wykonywane będą przez te gminy w trybie i na zasadach porozumienia, o którym mowa w art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ta sama zasada dotyczyć będzie wykonywania praw i obowiązków, w sytuacji, gdy uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej już istnieje. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości, które mogłyby powstać na tle realizacji zadań nałożonych przez ustawę na dany podmiot, gdy uzdrowisko (obszar ochrony uzdrowiskowej) wykracza poza granice jednej gminy.
W rozdziale 2 projektu ustawy została określona procedura tworzenia uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz warunki, jakie musi spełnić dany obszar aby mógł być uznany za uzdrowisko albo za obszar ochrony uzdrowiskowej.
Obszar uzdrowiska dzielić się będzie na trzy strefy ochronne, oznaczone literami "A", "B" i "C". Zabieg taki ma na celu zróżnicowanie terenu uzdrowiska pod względem dopuszczalności lokalizacji - z jednej strony - zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz innych obiektów służących bezpośrednio lecznictwu uzdrowiskowemu (strefa ochronna "A"), a z drugiej obiektów wczasowych i turystycznych, budownictwa mieszkalnego oraz zakładów usługowych i komunalnych związanych z zaspokajaniem potrzeb osób przebywających na leczeniu uzdrowiskowym (strefa ochronna "B"). Strefa ochronna "C" będzie obejmować obszar uzdrowiska mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych. Podział obszaru uzdrowiska na strefy ochrony uzdrowiskowej będzie miał istotne znaczenie dla opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak i późniejszych decyzji organów gminy dotyczących zagospodarowania terenu położonego w tych strefach.
Procedurę nadania danemu obszarowi statusu uzdrowiska uruchamia sporządzenie przez gminę operatu uzdrowiskowego, zawierającego istotne informacje mające wpływ na ocenę zasadności wniosku gminy, np.: określenie obszaru, któremu ma zostać nadany status uzdrowiska z podaniem dokładnego opisu jego zagospodarowania przestrzennego, informacje o lokalizacji i stanie infrastruktury technicznej, w tym komunikacji na tym terenie i działających na nim zakładach opieki zdrowotnej, opis właściwości leczniczych występujących na tym obszarze surowców naturalnych i klimatu, informacje o stanie czystości powietrza oraz natężeniu hałasu. Operat uzdrowiskowy będzie wymagać zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia, a następnie na jego podstawie zostanie uchwalony przez radę gminy statut uzdrowiska. Jest to drugi - obok operatu uzdrowiskowego - dokument o podstawowym znaczeniu dla powstania i funkcjonowania uzdrowiska. Postępowanie w sprawie uznania danego obszaru za uzdrowisko kończy wydanie przez Radę Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, rozporządzenia nadającego danemu obszarowi status uzdrowiska. Przedłożony projekt przewiduje także możliwość pozbawienia obszaru statusu uzdrowiska w razie stwierdzenia niespełnienia przez nie wymagań określonych w ustawie. W celu dokonywania okresowej oceny i sprawowania nadzoru nad uzdrowiskiem, gmina, na obszarze której będzie zobowiązana, nie rzadziej niż raz na 10 lat, przedkładać ministrowi właściwemu do spraw zdrowia aktualny operat uzdrowiskowy. Pozbawienie obszaru statusu uzdrowiska następować będzie na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.
Obok tworzenia uzdrowisk projekt ustawy przewiduje także możliwość nadawania danym obszarom statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej. Obszar ochrony uzdrowiskowej różnić się będzie od uzdrowiska tym, że w chwili jego utworzenia nie będą na nim działały zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, a tym samym nie będzie prowadzone lecznictwo uzdrowiskowe. Tworzenie obszarów ochrony uzdrowiskowej pozwoli na faktyczne określenie możliwości leczniczego wykorzystania surowców naturalnych danego obszaru i zachowanie tych zdolności do czasu utworzenia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Powstawanie obszarów ochrony uzdrowiskowej będzie stanowić istotny bodziec do podejmowania decyzji o tworzeniu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego na danym obszarze.
Lecznictwo uzdrowiskowe będzie prowadzone wyłącznie w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zlokalizowanych w uzdrowiskach. Zakładami lecznictwa uzdrowiskowego są:
a) zakłady przyrodolecznicze,
b) przychodnie uzdrowiskowe,
c) sanatoria uzdrowiskowe,
d) szpitale uzdrowiskowe.
Projekt ustawy precyzuje zadania poszczególnych rodzajów zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz w jasny i czytelny sposób wskazuje jakiego rodzaju świadczeń zdrowotnych można oczekiwać w danym zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego. Świadczenia zdrowotne w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego będą udzielane na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo po przedstawieniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku. Zaświadczenie nie będzie jednak wymagane w odniesieniu do świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego wymienionych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia wydanego na postawie art. 21 ust. 4 projektu ustawy. Projekt ustawy przewiduje różne sposoby finansowania lecznictwa uzdrowiskowego. Za osoby ubezpieczone koszty leczenia uzdrowiskowego będą pokrywane ze środków finansowych pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast osoby nieubezpieczone lub korzystające z lecznictwa uzdrowiskowego bez skierowania będą pokrywały koszty leczenia z własnych środków. Lecznictwo uzdrowiskowe będzie mogło być ponadto finansowane:
1) z wydzielonej działalności gospodarczej zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, jeżeli jego statut przewiduje prowadzenie takiej działalności,
2) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
3) z innych środków finansowych przekazywanych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym i uzdrowiskami oraz odpowiednio nad obszarami ochrony uzdrowiskowej będzie sprawować minister właściwy do spraw zdrowia oraz wojewoda. Przy czym nadzór nad uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej będzie sprawowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zachowania funkcji leczniczej tych obszarów. W odniesieniu do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych nadzór ten będą sprawować również ci ministrowie. Jest to zgodne z konstytucyjnymi zapisami o odpowiedzialności państwa (organów administracji publicznej) za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Zgodnie z określoną w projekcie właściwością rzeczową i miejscową, wojewoda będzie sprawował nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym i uzdrowiskami, zlokalizowanymi na obszarze danego województwa, zaś minister właściwy do spraw zdrowia nad całością lecznictwa uzdrowiskowego i uzdrowiskami. Kompetencje nadzorcze będą przysługiwały obu organom niezależnie od siebie, w zakresie określonym w art. 26 i 27, przy czym do wyłącznej właściwości ministra właściwego do spraw zdrowia będą należały sprawy wymienione w art. 29. Jednocześnie w celu uniknięcia sytuacji, gdy oba organy równocześnie podejmą czynności nadzorcze w stosunku do tego samego podmiotu - wprowadzono zasadę zawiadomienia drugiego z organów o podjętych czynnościach.
Projekt w rozdziale 6 wprowadza zapisy, które wskazują na pewne odmienności gmin uzdrowiskowych w stosunku do pozostałych gmin w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to konsekwencja zapisu art. 38 ustawy o samorządzie gminnym. Odmienności te dotyczą niektórych elementów ustroju gminy uzdrowiskowej. Zadania gminy uzdrowiskowej - niezależnie od zadań przewidzianych w innych przepisach, a zastrzeżonych dla wszystkich gmin - wymienia szczegółowo art. 30 projektu, zaliczając je do zadań własnych gminy uzdrowiskowej. Zadania te ściśle związane są z funkcjonowaniem uzdrowiska (obszaru ochrony uzdrowiskowej) oraz lecznictwem uzdrowiskowym i mają zapewnić jego rozwój i możliwie najwyższy poziom jakościowy udzielanych świadczeń zdrowotnych. Dla sprawnego i przejrzystego wypełnianie swoich funkcji i zadań prze widzianych przez ustawę Rada Gminy uzdrowiskowej obligatoryjnie powołuje ze swojego grona komisję uzdrowiskową.
Ustawa przewiduje również powołanie przy wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta organu doradczo-opiniodawczego - Rady Uzdrowiskowej. Gmina uzdrowiskowa może również utworzyć jednostkę pomocniczą, której obszar pokrywa się z obszarem uzdrowiska lub obszarem ochrony uzdrowiskowej.
Przedłożony projekt zawiera przepisy zmieniające niektóre ustawy. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej poszerza się listę rodzajów zakładów opieki zdrowotnej o kategorię zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, z jednoczesnym wykreśleniem z art. 2 ust. 1 pkt 1 wskazanej ustawy sanatoriów i prewentoriów. Zabieg ten ma na celu dostosowanie treści istniejących regulacji prawnych do terminologii i rozwiązań przyjętych w projekcie. Ten sam motyw przesądził o niezbędnych zmianach następujących ustaw:
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (art. 35 pkt 1, 2 i 3 projektu),
- ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (art. 36 projektu),
- ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (art. 37 projektu),
- ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (art. 38 projektu),
- ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (art. 39 projektu),
- ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (art. 40 projektu),
- ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 41 projektu).
Przepisy przejściowe wprowadzają odpowiedni okres vacatio legis, który pozwoli istniejącym uzdrowiskom dostosować się do nowych regulacji, nie zagrażając jednocześnie ciągłości świadczeń zdrowotnych udzielanych w istniejących uzdrowiskach.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

Zgodnie z § 10 pkt 6 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 2002 Nr 13, poz. 221) przedstawia się poniżej ocenę skutków regulacji.
1)ocena skutków społecznych
Przyjęte w projekcie ustawy rozwiązania przyniosą pozytywne skutki społeczne. Odpowiadają oczekiwaniom miejscowości i środowisk związanych z lecznictwem uzdrowiskowym. Projekt jasno formułuje reguły określające możliwość prowadzenia działalności uzdrowiskowej, tryb jej prowadzenia, źródła finansowania, charakter i zakres nadzoru ze strony ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wojewody. Jednocześnie projekt wprowadza - postulowane od dawna - odpowiednie zapisy i zmiany w obowiązujących przepisach, które mają na celu sprecyzowanie statusu, dookreślenie zadań oraz rozwój gmin uzdrowiskowych.
2)wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora finansów publicznych
Projektowana ustawa zakłada źródło finansowania świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych i kierowanych na leczenie uzdrowiskowe na podstawie skierowań w postaci środków pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz źródła fakultatywne (art. 23 ust. 2 projektu). Jej wejście w życie nie wiąże się zatem z bezpośrednimi nakładami ze strony innych jednostek sektora finansów publicznych.
Szereg decyzji podejmowanych przez gminy o ustanowieniu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej lub też o określeniu zasięgu stref ochrony uzdrowiskowej "A", "B" i "C" może spowodować skutki dla budżetów gminy. Skutki te nie są większe niż wynikające z obecnie obowiązujących przepisów dla gmin, na obszarze których zostały ustanowione uzdrowiska na mocy dotychczas obowiązujących przepisów, natomiast może je wywoływać tworzenie kolejnych uzdrowisk, bądź obszarów ochrony uzdrowiskowej. Inicjatywa w tym zakresie będzie leżała jednak po stronie gminy, której dotyczyć będzie ewentualne pomniejszenie dochodów z tego tytułu.
3) wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana ustawa wpłynie pobudzająco na lokalny rynek pracy. Zwiększony poziom przychodów m. in. przez określenie źródeł finansowania lecznictwa uzdrowiskowego oraz uporządkowanie przepisów w tym zakresie wpłynie na pobudzenie działalności uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych. W grę wchodzi zapotrzebowanie na prace remontowe i modernizacyjne, a także na pracę związaną z bezpośrednią obsługą pacjentów. Sytuacja ta stanowi szansę dla aktywizacji zawodowej społeczności lokalnych.
4) wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki Przedmiotowa ustawa wywoła skutki gospodarcze w aspekcie konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki, gdyż materia w nim uregulowana ma przełożenie na popyt i podaż na rynku gospodarczym, także tym obejmującym usługi medyczne. Proponowane zmiany wspierają działania przewidziane w "Sektorowym Programie Operacyjnym" pn. "Konkurencyjność Polskiej Gospodarki". Na poziomie krajowym uzupełniają one prognozowane działania w zakresie rozwoju polskiej marki uzdrowiskowej, promocji uzdrowisk oraz szkolenia kadry zatrudnionej w uzdrowiskach.
5) wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Polskie uzdrowiska w przeważającej części są położone w regionach, w których odnotowuje się wyższy od przeciętnego poziom bezrobocia. Zmiany określające ramy organizacyjne i umożliwiające rozwój uzdrowisk są szansą na ożywienie lokalnego rynku pracy oraz pełniejsze wykorzystanie warunków przyrodniczych regionu. W przyszłości może to skutkować przyciągnięciem funduszy unijnych oraz zwiększonym napływem kuracjuszy bądź turystów, nie tylko z Polski.
6) wpływ regulacji na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób
Projekt ustawy dotyczy środowiska ubezpieczonych oraz innych osób, którzy chcą skorzystać z leczenia uzdrowiskowego. Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem, do którego wykorzystuje się:
1) warunki naturalne, m.in.: właściwości lecznicze klimatu (klimatoterapia), naturalne zasoby lecznicze, jak wody lecznicze, gazy lecznicze i peloidy (balneoterapia), właściwości lecznicze morza (talassoterapia),
2) inne czynniki środowiskowe mające korzystny wpływ na wyniki świadczeń zapobiegawczych i leczniczych.
Zapewnienie przez ustawę określonych standardów (kierunki lecznicze) oraz zasad kontroli ich przestrzegania powinno zagwarantować wyższy standard leczenia pacjentów, a tym samym poprawić skuteczność leczenia. Zwiększenie nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe podniesie jakość infrastruktury uzdrowiskowej, co znajdzie odzwierciedlenie w efektach leczenia.
7) zakres konsultacji projektu
W ramach konsultacji społecznych projekt ten został skierowany do Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz następujących organizacji związkowych: Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskiego Porozumienia ZwiązkówZ awodowych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK NSZZ "Solidarność", Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność 80", wojewodów, Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich "Solidarność", Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich "OPZZ", a także Ogólno polskiego Związku Pracodawców Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wyższego Urzędu Górniczego, Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych Państwowego Zakładu Higieny, Izby Gospodarczej Uzdrowisk Polskich, Unii Uzdrowisk Polskich, Krajowego Konsultanta ds. Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Uwagi zgłoszone przez podmioty były przedmiotem konferencji uzgodnieniowej dnia 8 kwietnia 2003 r. W wyniku konferencji nie zostały uwzględnione te z uwag podmiotów, które w sposób istotny wykraczały poza zakres prawa objęty proponowaną regulacją, między innymi dotycząca problemu włączenia do publicznych zakładów opieki zdrowotnej zakładów powoływanych przez spółki skarbu państwa, wydzielenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia środków finansowych na finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego, zapewnienia zwolnienia z opłaty miejscowej osobom przebywającym na leczeniu uzdrowiskowym. Nie wprowadzono rozwiązania pozwalające go podmiotom funkcjonującym na terenie gminy bezpośrednio wnioskować do Ministra Zdrowia o wszczęcie procedury uznania obszaru za uzdrowisko uznając, że samorząd gminy jest podmiotem stanowiącym o kierunkach rozwoju gminy. Projekt był również przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i został przez nią pozytywnie zaopiniowany.

źródło: www.sejm.gov.pl

[hotelarze.pl ]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl