hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

Praktyki dla zawodu technik hotelarstwa

 

Wzór umowy Szkoły z Hotelem na realizację obowiązkowych praktyk zawodowych

 


UMOWA Nr .....
o realizację obowiązkowych praktyk zawodowych / zajęć praktycznych


znak szkoły, klasa, rok


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu./ Dz. U. Nr 113, poz.988/

Zawarta w dniu .................... pomiędzy

1. ...............................................................................................................................

reprezentowaną przez  .......................................................................................,
zwanym dalej Zleceniodawcą,

a

2. ...............................................................................................................................

reprezentowanym przez .......................................................................................,
zwanym dalej Realizatorem.

§ 1

Przedmiotem umowy jest realizacja praktyk zawodowych/zajęć praktycznych

w .................................................. na terenie miasta ...............................................................

w zawodzie ................................... wg programu .......................................................................

§ 2

W roku szkolnym ....................... zostanie /zostaną/ skierowany /skierowani/ uczeń /uczniowie/ :

Lp. Imię i nazwisko Okres praktyki
Ilość tygodni Termin
 
 1.

2.

 

 
...................................................................

..................................................................

   

§ 3

Zleceniodawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego i organizacyjnego nad przebiegiem praktyk.
Opiekunem grupy uczniów z ramienia Zleceniodawcy jest ..............................................................

§ 4

Realizator zobowiązuje się do szkolenia uczniów zgodnie z programem praktyk zawodowych, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 5

Odbycie praktyki zgodnie z jej programem wraz z oceną wyników uzyskanych przez ucznia Realizator potwierdza w prowadzonej przez ucznia dokumentacji praktyki.

§ 6

Ustalenia organizacyjne:
1. Uczniowie kierowani przez Zleceniodawcę w celu odbywania praktyki zawodowej zobowiązani są do posiadania*):

  • znaczka identyfikacyjnego,
  • książeczki zdrowia,
  • odzieży roboczej,
  • dziennika praktyki zawodowej,
  • programu praktyk.

*)  niepotrzebne skreślić

2. Ustalenia dodatkowe:
......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

§ 7

Na okres odbywania praktyk zawodowych uczniowie podporządkują się osobie szkolącej, jak i jej przełożonym oraz regulaminowi pracy i przepisów BHP obowiązujących w tym zakładzie.

§ 8

Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania do ...................r.

§ 9

Dokonanie zmiany umowy wymaga formy pisemnej w postaci Aneksu.

§ 10

Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Umowa może być przedłużona na dalsze okresy za zgodą obu stron.

§ 10

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową, a powstałe w toku praktyki, strony ustalają w drodze porozumienia.

§ 12

Do spraw nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z tej umowy powołany jest Sąd właściwy dla Zleceniodawcy.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

 

ZLECENIODAWCA REALIZATOR[hotelarze.pl - opr. redakcja hotelarze.pl - 09.10.2007]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl